دانشگاه علوم پزشکی کرمان, دوره (23), شماره (6), سال (2016-11) , صفحات (797-828)

عنوان : ( سلول های بنیادی‌ اسپرم ‌ساز:‌ زیست ‌ شناسی،‌ جداسازی،‌ کشت،‌ تعیین‌ هویت‌ و‌ چشم اندازهای‌ کاربردی )

نویسندگان: سجاد سی سخت نژاد , احمدرضا بهرامی , مریم مقدم متین , فاطمه بهنام رسولی , مجید مومنی مقدم , سهراب بوذرپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سلول های ‌بنیادی‌اسپرم ساز‌که‌همچنین‌ سلولهای ‌بنیادی‌ژرمی‌نامیده‌می شوند،‌پایه‌و‌اساس‌فرایند‌اسپرمزایی‌در‌ بافت ‌بیضه ‌می باشند. ‌آنها ‌همچنین ‌ سلولهای با ‌ارزشی ‌جهت ‌کاربردهای ‌گوناگون ‌در ‌زمینه ‌زیست شناسی‌ تکاملی،‌زیست فناوری‌و‌پزشکی‌هستند.‌شناخت‌و‌درک‌جدیدترین‌یافته های‌مرتبط‌با‌اساس‌سلولی‌و‌مولکولی‌ سلولهای ‌بنیادی‌اسپرم ساز‌و‌همچنین‌روش های‌دسترسی‌به‌این‌سلول ها‌برای‌کاربرد برای‌آنها‌در‌زمینه‌پزشکی‌برای‌درمان‌برخی‌مشکلات‌ناباروری‌و‌نیز‌در‌زمینه‌زیست ‌ فناوری‌برای‌تولید‌حیوانات‌تراریخت‌مهم‌و‌ضروری‌ می باشد. ‌مقاله ‌مروری ‌حاضر ‌به منظور ‌توضیح ‌اساس ‌سلولی ‌و‌ مولکولی ‌تکامل، ‌خودنوزایی ‌و‌ تمایز ‌ سلول ‌های ‌بنیادی ‌اسپرم ساز ‌پستانداران ‌و‌ پرندگان ‌در ‌کنام ‌طبیعی ‌آنها ‌و‌ نیز ‌تحت ‌شرایط ‌آزمایشگاهی ‌ارائه ‌شده ‌است.‌ به علاوه، ‌این ‌مطالعه شاخصهای ‌مولکولی ‌اختصاصی، ‌جهت ‌تعیین ‌هویت ‌ سلول های بنیادی ‌اسپرم ساز ‌را ‌نشان‌ می دهد. ‌ما ‌همچنین ‌روش هایی ‌را ‌جهت ‌جداسازی، ‌کشت ‌و‌ غنی سازی ‌این ‌سلول ها ‌معرفی ‌کرده ایم. ‌در ‌انتها،‌ اهمیت ‌ سلول های بنیادی ‌اسپرم ساز ‌در ‌حیطه های ‌مختلف ‌و‌ چشم اندازهای ‌کاربردی ‌آنها ‌و‌ نیز ‌تمایز ‌سایر‌ سلول های‌بنیادی‌جهت‌دستیابی‌به‌سلول های‌شبه اسپرماتوگونیا‌و‌اسپرماتید‌تحت‌شرایط‌آزمایشگاهی‌مورد‌بحث‌ قرار‌گرفته‌است.

کلمات کلیدی

, سلول‌بنیادی‌اسپرم ساز, ‌ خودنوزایی, ‌ تمایز, ‌ شاخص‌مولکولی, ‌ باروری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066902,
author = {سجاد سی سخت نژاد and بهرامی, احمدرضا and مقدم متین, مریم and بهنام رسولی, فاطمه and مجید مومنی مقدم and سهراب بوذرپور},
title = {سلول های بنیادی‌ اسپرم ‌ساز:‌ زیست ‌ شناسی،‌ جداسازی،‌ کشت،‌ تعیین‌ هویت‌ و‌ چشم اندازهای‌ کاربردی},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی کرمان},
year = {2016},
volume = {23},
number = {6},
month = {November},
issn = {1023-9510},
pages = {797--828},
numpages = {31},
keywords = {سلول‌بنیادی‌اسپرم ساز،‌ خودنوزایی،‌ تمایز،‌ شاخص‌مولکولی،‌ باروری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سلول های بنیادی‌ اسپرم ‌ساز:‌ زیست ‌ شناسی،‌ جداسازی،‌ کشت،‌ تعیین‌ هویت‌ و‌ چشم اندازهای‌ کاربردی
%A سجاد سی سخت نژاد
%A بهرامی, احمدرضا
%A مقدم متین, مریم
%A بهنام رسولی, فاطمه
%A مجید مومنی مقدم
%A سهراب بوذرپور
%J دانشگاه علوم پزشکی کرمان
%@ 1023-9510
%D 2016

[Download]