پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی, دوره (3), شماره (8), سال (2017-12) , صفحات (7-32)

عنوان : ( تاثیر روش های پرداخت بر قیمت فروش و هزینه تمام شده برق در بازار برق ایران: مطالعه موردی نیروگاه‌های برق خراسان )

نویسندگان: حامد مرتضی زاده جاغرق , مسعود همایونی فر , علی اکبر ناجی میدانی , رجبی مشهدی مصطفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ز مهمترین ویژگی‌های بازار برق ایران، روش پرداخت به ازای پیشنهاد به نیروگاه های برنده است. این در حالی است که در بسیاری از بازارهای برق کشورهای توسعه یافته از روش پرداخت یکنواخت استفاده می­شود. این مقاله به مقایسه روش پرداخت یکنواخت و پرداخت به ازای پیشنهاد از نظر قیمت فروش و هزینه تمام شده برق در بازار برق ایران با استفاده از الگوی Q-Learning در سه دوره کم باری، بار عادی و پیک می پردازد. به دلیل کمبود شدید و در بسیاری از موارد غیرقابل دسترس بودن منابع اطلاعاتی، نتایج این بررسی بر روی نیروگاه­های برق استان های خراسان متمرکز شده است. نتایج حاکی از آن است که هر چند قیمت فروش برق در روش پرداخت به ازای پیشنهاد کمتر از روش پرداخت یکنواخت است، اما هزینه تمام شده برق در روش یکنواخت کمتر از روش پرداخت به ازای پیشنهاد قیمت می‌باشد. به عبارت دیگر، در روش یکنواخت از نیروگاه های با بازدهی بالاتر استفاده می­شود که کاهش مصرف سوخت و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای را در پی دارداز مهمترین ویژگی‌های بازار برق ایران، روش پرداخت به ازای پیشنهاد به نیروگاه های برنده است. این در حالی است که در بسیاری از بازارهای برق کشورهای توسعه یافته از روش پرداخت یکنواخت استفاده می­شود. این مقاله به مقایسه روش پرداخت یکنواخت و پرداخت به ازای پیشنهاد از نظر قیمت فروش و هزینه تمام شده برق در بازار برق ایران با استفاده از الگوی Q-Learning در سه دوره کم باری، بار عادی و پیک می پردازد. به دلیل کمبود شدید و در بسیاری از موارد غیرقابل دسترس بودن منابع اطلاعاتی، نتایج این بررسی بر روی نیروگاه­های برق استان های خراسان متمرکز شده است. نتایج حاکی از آن است که هر چند قیمت فروش برق در روش پرداخت به ازای پیشنهاد کمتر از روش پرداخت یکنواخت است، اما هزینه تمام شده برق در روش یکنواخت کمتر از روش پرداخت به ازای پیشنهاد قیمت می‌باشد.به عبارت دیگر، در روش یکنواخت از نیروگاه های با بازدهی بالاتر استفاده می­شود که کاهش مصرف سوخت و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای را در پی دارد

کلمات کلیدی

, بازار برق, قیمت فروش, هزینه تمام شده, روش یکنواخت, روش پرداخت به ازای پیشنهاد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066905,
author = {مرتضی زاده جاغرق, حامد and همایونی فر, مسعود and ناجی میدانی, علی اکبر and رجبی مشهدی مصطفی},
title = {تاثیر روش های پرداخت بر قیمت فروش و هزینه تمام شده برق در بازار برق ایران: مطالعه موردی نیروگاه‌های برق خراسان},
journal = {پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی},
year = {2017},
volume = {3},
number = {8},
month = {December},
issn = {2538-2276},
pages = {7--32},
numpages = {25},
keywords = {بازار برق، قیمت فروش، هزینه تمام شده، روش یکنواخت، روش پرداخت به ازای پیشنهاد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر روش های پرداخت بر قیمت فروش و هزینه تمام شده برق در بازار برق ایران: مطالعه موردی نیروگاه‌های برق خراسان
%A مرتضی زاده جاغرق, حامد
%A همایونی فر, مسعود
%A ناجی میدانی, علی اکبر
%A رجبی مشهدی مصطفی
%J پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی
%@ 2538-2276
%D 2017

[Download]