سومین کنفرانس بین المللیر مدیریت، حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی , 2017-09-15

عنوان : ( بررسی تاثیر عوامل موثر بر پذیرش آموزش الکترونیکی با نقش میانجی گری رضایت دانشجویان دانشگاه کربلا )

نویسندگان: میاسه ناظم عزیز الجوده , مجتبی پورسلیمی , محمد مهرآیین ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روند تحولات جهانی با محوریت توسعه پدیده فناوری اطلاعات در حال گسترش است. همزمان با تغییرات سریع فنون، مهارت ها و ظهور پدیده‌های نوین در فناوری اطلاعات و تایر آنها بر شیوه‌ها و روش‌های زیستن، فرایند آموزش نیز متحول و دگرگون شده است. بنابراین هدف از انجام این تحقیق، بررسی تاثیر عوامل مؤثر بر پذیرش آموزش الکترونیکی با نقش میانجی گری رضایت دانشجویان (مورد مطالعاتی : دانشجویان دانشگاه کربلا) می باشد. روش تحقیق حاضر، از لحاظ هدف کاربردی و بر حسب روش انجام تحقیق، پیمایشی- توصیفی می باشد و از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. داده های مورد نظر از بین دانشجویان دانشگاه کربلا با استفاده از ابزار پرسشنامه که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفته و به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی، جمع آوری شده است. در نهایت داده های 384 پرسشنامه با استفاده از ازنرم افزار لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های حاصل از این پژوهش نشان داده است که کیفیت اطلاعات، کیفیت سیستم های فنی، کیفیت آموزشی و کیفیت خدمات بر رضایت دانشجویان و پذیرش آموزش الکترونیکی تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین تاثیر کیفیت اطلاعات، کیفیت سیستم های فنی، کیفیت آموزشی و کیفیت خدمات بر پذیرش آموزش الکترونیکی با نقش میانجی گری رضایت دانشجویان تایید شد و در نهایت نتایج نشان داد که رضایت دانشجویان بر پذیرش آموزش الکترونیکی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

کلمات کلیدی

, کیفیت اطلاعات, کیفیت آموزشی, کیفیت خدمات, رضایت دانشجویان, پذیرش آموزش الکترونیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066920,
author = {الجوده, میاسه ناظم عزیز and پورسلیمی, مجتبی and مهرآیین, محمد},
title = {بررسی تاثیر عوامل موثر بر پذیرش آموزش الکترونیکی با نقش میانجی گری رضایت دانشجویان دانشگاه کربلا},
booktitle = {سومین کنفرانس بین المللیر مدیریت، حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کیفیت اطلاعات، کیفیت آموزشی، کیفیت خدمات، رضایت دانشجویان، پذیرش آموزش الکترونیکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر عوامل موثر بر پذیرش آموزش الکترونیکی با نقش میانجی گری رضایت دانشجویان دانشگاه کربلا
%A الجوده, میاسه ناظم عزیز
%A پورسلیمی, مجتبی
%A مهرآیین, محمد
%J سومین کنفرانس بین المللیر مدیریت، حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
%D 2017

[Download]