سومین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی , 2017-09-21

عنوان : ( تعیین توالی کامل نوکلئوتیدی و بررسی بیوانفورماتیکی ژن های فسفوپروتئین و ماتریکس ژنوتیپ VII ویروس ولوژنیک نیوکاسل در استان خراسان رضوی )

نویسندگان: سولماز مروتی , محمدرضا باسامی , محمدمهدی قهرمانی سنو , غلامعلی کلیدری , جمشید رزم یار ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه بیماری نیوکاسل از مهمترین بیماریهای عفونی پرندگان است که هرساله خسارات هنگفتی را به صنعت طیور در سرتاسر - جهان وارد مینماید. علی رغم وجود برنامه واکسیناسیون فشرده در ایران، گزارشاتی در خصوص وقوع پیوسته بیماری در کشور وجود دارد. به نظر می رسد که تغییرات ژنتیکی پیوسته ویروس، مقابله با بیماری نیوکاسل را با مشکل مواجه نموده است. در این مطالعه جهت بررسی نوع ویروس نیوکاسل در گردش در گلههای استان خراسان رضوی، به بررسی توالی نوکلئوتیدی و پروتئینی دو ژن فسفوپروتئین و ماتریکس پرداخته شد. مواد و روش کار در سال - 1395 نمونهبرداری از مغز 5 گلهی مرغ گوشتی و تخمگذار مشکوک به بیماری نیوکاسل انجام شد و ژنوم ویروس استخراج و ژن های ماتریکس و فسفوپروتئین ویروس به ترتیب توسط 2 و 3 جفت پرایمر اختصاصی هم پوشان و به روش RT_PCR تکثیر و از نظر نوکلئوتیدی توالی یابی شدند. توالی های به دست آمده پس از بررسی کیفیت، برای مقایسه با توالی این ژن ها در سایر ویروس های نیوکاسل گزارش شده در ایران و جهان مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نتایج آنالیز فیلوژنتیک نشان داد که سویه های مورد مطالعه بیشترین شباهت - را با سویه های VII گزارش شده از کشور چین )شماره های دسترسی در بانک ژنی مرکز ملی اطلاعات بیوتکنولوژی: GQ849007 ، JX519467 ، DQ659677 ( دارند. همچنین بررسی درصد همسانی پروتئین ماتریکس این جدایه با سویه های واکسینال رفرنس B1 )شماره دسترسی NC_002617 ( و LaSota (AF077761) به ترتیب % 22 / 88 و % ۷۷ / 88 مشابهت را نشان می داد. در خصوص فسفوپروتئین نیز شباهت 82 / 81 % و 29 / ۷9 % در مقایسه با سویه ی رفرنس LaSota و B1 مشاهده گردید. در خصوص پروتئین ماتریکس، این تغییرات بیشتر در ناحیه ی (NLS) Nuclear Localization Signal و در مورد پروتئین P در انتهای آمینی آن بود. بر اساس اطلاعات در دسترس این پژوهش اولین گزارش در خصوص توالی کامل ژن های P و M ویروس نیوکاسل در ایران است. بحث و نتیجهگیری تفاوت های ژنتیکی می توانند منشا تفاوت پادگنی در ویروسها گردند که بالطبع بر موفقیت واکسیناسیون در - پیش گیری از بیماری های مرتبط تاثیر منفی خواهد داشت. این پژوهش نمایانگر وجود ویروس هایی در منطقه است که به دلیل تفاوت ژنتیکی آنها با سویه های مورد استفاده در برنامه واکسیناسیون منطقه ای، تاثیر واکسیناسیون در پیشگیری موثر از بیماری نیوکاسل را در ان مناطق زیر سوال می برد.

کلمات کلیدی

, ویروس نیوکاسل, پروتئین ماتریکس, فسفوپروتئین, خراسان رضوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066921,
author = {سولماز مروتی and باسامی, محمدرضا and قهرمانی سنو, محمدمهدی and کلیدری, غلامعلی and رزم یار, جمشید},
title = {تعیین توالی کامل نوکلئوتیدی و بررسی بیوانفورماتیکی ژن های فسفوپروتئین و ماتریکس ژنوتیپ VII ویروس ولوژنیک نیوکاسل در استان خراسان رضوی},
booktitle = {سومین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ویروس نیوکاسل، پروتئین ماتریکس، فسفوپروتئین، خراسان رضوی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین توالی کامل نوکلئوتیدی و بررسی بیوانفورماتیکی ژن های فسفوپروتئین و ماتریکس ژنوتیپ VII ویروس ولوژنیک نیوکاسل در استان خراسان رضوی
%A سولماز مروتی
%A باسامی, محمدرضا
%A قهرمانی سنو, محمدمهدی
%A کلیدری, غلامعلی
%A رزم یار, جمشید
%J سومین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی
%D 2017

[Download]