مطالعات زبان و ترجمه, دوره (51), شماره (2), سال (2019-2) , صفحات (91-111)

عنوان : ( بررسی نمادهای اسطوره ای قهرمانان زن در من او را دوست داشتم اثر آناگاوالدا )

نویسندگان: سیده نگار کلالی , نگار مزاری , طاهره خامنه باقری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جوامع بشری در طی ادوار متمادی با مطالعه علمی رفتارهای اجتماعی سعی در شناخت فرآیندهای ذهنی و درک روانشناسانه الگوهای رفتاری دارند. در این میان پیوند اسطوره با تخیل و کارکردهای ذهن بشر، توجه روانشناسان را به خود معطوف کرده است. نمادهای اسطوره ای یا آرکتیپها، الگوها یا قالبهای رفتاری از پیش تعیین شده ای هستند که بر شخصیت تاثیر بسزایی دارند. از منظر یونگ، مضامین اسطوره ای ریشه در ناخوداگاه جمعی انسانها دارند و درک مفهوم آرکتیپ ها به شناخت روان ناخودآگاه جمعی می انجامد. یونگ برای تحلیل تفاوتهای شخصیتی انسان ها به مطالعه ضمیرناخوداگاه جمعی و بررسی تاثیر آنیما و آنیموس بر کهن الگوی مسلط بر روان انسانها می پردازد. ما با بهره از نظریات یونگ به مطالعه کهن الگوهای مسلط بر روان شخصیت های زن کتاب گاوالدا می پردازیم. چگونه تغییر خصایص ذاتی کلوئه، قهرمان اصلی داستان، در تعامل با الگوهای فرهنگی جامعه و تعارض با کهن الگو درونی، منجر به بحران عاطفی او می گردد؟ نقش الگوهای فرهنگی و سایر شخصیت ها، در رشد و یا سرکوب کهن الگو درونی و شخصیت زدایی یا تقویت اعتماد به نفس کلوئه چیست؟ شناخت کهن الگوی ذاتی کلوئه به ما در درک رفتارهای اجتماعی او کمک خواهد کرد.

کلمات کلیدی

, ایزدبانو-ان-, اسطوره, گاوالدا, روانشناسی یونگ, کهن الگو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066943,
author = {کلالی, سیده نگار and مزاری, نگار and خامنه باقری, طاهره},
title = {بررسی نمادهای اسطوره ای قهرمانان زن در من او را دوست داشتم اثر آناگاوالدا},
journal = {مطالعات زبان و ترجمه},
year = {2019},
volume = {51},
number = {2},
month = {February},
issn = {2228-5202},
pages = {91--111},
numpages = {20},
keywords = {ایزدبانو-ان-، اسطوره، گاوالدا، روانشناسی یونگ، کهن الگو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نمادهای اسطوره ای قهرمانان زن در من او را دوست داشتم اثر آناگاوالدا
%A کلالی, سیده نگار
%A مزاری, نگار
%A خامنه باقری, طاهره
%J مطالعات زبان و ترجمه
%@ 2228-5202
%D 2019

[Download]