بیوتکنولوژی کشاورزی, دوره (9), شماره (3), سال (2018-1) , صفحات (61-74)

عنوان : ( تاثیر محرک متیل جاسمونات بر تولید آلکالوئید های تروپانی در ریشه های موئین تراریخت گیاه شابیزک )

نویسندگان: مریم خردمندپروچ , فرج اله شهریاری احمدی , نسرین مشتاقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آلکالوییدهای پاراسمپاتیک آتروپین و اسکوپولامین در شابیزک (Atropa belladonna) تجمع می ­یابند و اهمیت زیادی در صنعت داروسازی دارند. در این تحقیق، با استفاده از نژاد A4باکتری آگروباکتریوم رایزوژنز، ریشه مویین تراریخت در گیاه شابیزک تولید گردید. اثر غلظت­های مختلف متیل ­جاسمونات (0، 150 و 300 میکرومولار) بر میزان تولید آتروپین و اسکوپولامین در ریشه­ های مویین تراریخت به مدت 24 ساعت مورد بررسی قرار گرفت. سپس مقادیر دو آلکالویید تروپان، یعنی آتروپین و اسکوپولامین به وسیله­ ی روش HPLC اندازه ­گیری شد. مقدار آلکالویید­های تروپان به طور معنی­داری در ریشه­ های مویین افزایش یافت. نتایج نشان داد که مقدار آتروپین و اسکوپولامین در ریشه­ های مویین تراریخت به ترتیب از 12/0 به 715/1 و 0195/0 به 45/0 میلی­گرم در 100 میلی­ گرم وزن خشک رسید. متیل­ جاسمونات به طور چشمگیری هر دو آلکالویید تروپان، آتروپین و اسکوپولامین را افزایش داد. مقدار آلکالویید­های تروپان در غلظت 300 میکرومولار از متیل­ جاسمونات در مقایسه با غلظت 150 میکرومولار و نمونه­ ی شاهد افزایش یافت. در نتیجه پیشنهاد می­ شود که ریشه ­های مویین می­ توانند به جای گیاهان به منظور مطالعات بیشتر و تولید آلکالویید­های تروپان در ابعاد اقتصادی و تجاری استفاده شوند.

کلمات کلیدی

, آتروپین, اسکوپولامین, آگروباکتریوم, شابیزک, متیل‌جاسمونات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066960,
author = {خردمندپروچ, مریم and شهریاری احمدی, فرج اله and مشتاقی, نسرین},
title = {تاثیر محرک متیل جاسمونات بر تولید آلکالوئید های تروپانی در ریشه های موئین تراریخت گیاه شابیزک},
journal = {بیوتکنولوژی کشاورزی},
year = {2018},
volume = {9},
number = {3},
month = {January},
issn = {2228-6500},
pages = {61--74},
numpages = {13},
keywords = {آتروپین; اسکوپولامین; آگروباکتریوم; شابیزک; متیل‌جاسمونات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر محرک متیل جاسمونات بر تولید آلکالوئید های تروپانی در ریشه های موئین تراریخت گیاه شابیزک
%A خردمندپروچ, مریم
%A شهریاری احمدی, فرج اله
%A مشتاقی, نسرین
%J بیوتکنولوژی کشاورزی
%@ 2228-6500
%D 2018

[Download]