کنفرانس بین المللی روانشناسی ،مشاوره ،تعلیم و تربیت , 2017-12-11

عنوان : ( اثربخشی زوج درمانی شناختی داتیلیو بر مولفه های ارتباط با خویشاوندان در زوج های متعارض شهرستان مشهد )

نویسندگان: عاطفه رضائیان , سیدعلی کیمیایی , علی مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نتایج نشان داد مولفه های ارتباط با خویشاوندان در زوج های متعارض گروه ازمایش در مقایسه با گروه لیست انتظار در پس ازمون افزایش معنی داری داشته است. بنابراین می توان چنین استنباط نمود که زوج درمانی شناختی داتیلیو بر افزایش مولفه های ارتباط با خویشاوندان در زوج های متعارض موثر است.

کلمات کلیدی

, زوج درمانی شناختی داتیلیو, ارتباط با خویشاوندان, زوج های متعارض
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066975,
author = {رضائیان, عاطفه and کیمیایی, سیدعلی and مشهدی, علی},
title = {اثربخشی زوج درمانی شناختی داتیلیو بر مولفه های ارتباط با خویشاوندان در زوج های متعارض شهرستان مشهد},
booktitle = {کنفرانس بین المللی روانشناسی ،مشاوره ،تعلیم و تربیت},
year = {2017},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {زوج درمانی شناختی داتیلیو،ارتباط با خویشاوندان،زوج های متعارض},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثربخشی زوج درمانی شناختی داتیلیو بر مولفه های ارتباط با خویشاوندان در زوج های متعارض شهرستان مشهد
%A رضائیان, عاطفه
%A کیمیایی, سیدعلی
%A مشهدی, علی
%J کنفرانس بین المللی روانشناسی ،مشاوره ،تعلیم و تربیت
%D 2017

[Download]