فیزیولوژی گیاهان زراعی, دوره (9), شماره (34), سال (2017-9) , صفحات (5-21)

عنوان : ( بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری بر صفات مرفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در پنج ژنوتیپ ماش . )

نویسندگان: سیدمسعود ضیائی , حمیدرضا خزاعی , احمد نظامی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تنش خشکی یکی از عوامل مهم و اثر­گذار بر عملکرد و شرایط زندگی اکثر گیاهان زراعی از جمله ماش می ­باشد. لذا بررسی صفات مرتبط با تحمل به خشکی می ­تواند به شناسایی و انتخاب ارقام متحمل ­تر کمک نماید. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار، با سه سطح آبیاری40، 60 و 80 درصد ظرفیت زراعی و پنج رقم و لاین ماش ازبکستانی، پرتو، هندی، لاین A 73-726 و B 73-726 در محیط کشت گلخانه اجرا شد. نتایج نشان داد که خشکی اثر معنی­ داری در سطح احتمال یک درصد بر تعداد غلاف در بوته، وزن بوته، تعداد شاخه اصلی، سطح برگ، وزن خشک ریشه و قطر ریشه داشت. با افزایش شدت خشکی از میزان سرعت فتوسنتز، سرعت تعرق، عملکرد کوانتومی فتوشیمیایی، محتوای نسبی آب برگ، کاروتنوئید، کلروفیل a و b، مجموع کلروفیل برگ و نسبت کروفیل a به b کاسته ­شد، در ­حالی­ که میزان پرولین برگ به میزان قابل توجهی افزایش یافت (p≤0.01). هم چنین در این صفات در بین ارقام نیز تفاوت معنی­ داری وجود داشت، لاین a 73-726 از میزان سرعت فتوسنتز، محتوای نسبی آب برگ، کاروتنوئید، پرولین، کلروفیل a و b، مجموع کلروفیل برگ و نسبت کلروفیل a به b بالاتری نسبت به سایر ارقام و لاین های مورد بررسی در این آزمایش برخوردار بود.

کلمات کلیدی

, سرعت فتوسنتز, پرولین و کوانتومی فتوشیمیایی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066976,
author = {ضیائی, سیدمسعود and خزاعی, حمیدرضا and نظامی, احمد},
title = {بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری بر صفات مرفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در پنج ژنوتیپ ماش .},
journal = {فیزیولوژی گیاهان زراعی},
year = {2017},
volume = {9},
number = {34},
month = {September},
issn = {۲۰۰۸-۴۰۳X},
pages = {5--21},
numpages = {16},
keywords = {سرعت فتوسنتز، پرولین و کوانتومی فتوشیمیایی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری بر صفات مرفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در پنج ژنوتیپ ماش .
%A ضیائی, سیدمسعود
%A خزاعی, حمیدرضا
%A نظامی, احمد
%J فیزیولوژی گیاهان زراعی
%@ ۲۰۰۸-۴۰۳X
%D 2017

[Download]