خردنامه صدرا, دوره (6), شماره (1), سال (2018-1) , صفحات (63-74)

عنوان : ( بررسی تطبیقی فاعلیت ذهن در فرایند ادراک از دیدگاه ملاصدرا و هوسرل )

نویسندگان: سیدمرتضی حسینی , زهرا اسکندری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پرداختن به نقش ذهن به عنوان قوه ای که نفس، از طریق آن به اکتساب علوم می پردازد. در داشتن تلقی صحیح از فرآیند ادراک، دارای اهمیت فراوانی است.در میان فلاسفه ی اسلامی ملاصدرا مراتب ادراک را، مراحلی می داند که نفس در جریان حرکت جوهری خود، با گذر از ساحت های حسی، خیالی و عقلی واجد آن ها می گردد. در این میان توجه به کارکردهای ذهن در هر کدام از ساحت های ادراکی از دیدگاه ملاصدرا قابل توجه است.در میان فلاسفه ی غربی معاصر نیز، ادموند هوسرل با مطرح کردن دو ساحت ادراک حسی و عقلی و توجه به نقش ذهن در هر کدام از این ساحت ها، نظریه ای متفاوت در این زمینه مطرح نموده است. بررسی دیدگاه های این دو فیلسوف، درباره ی ماهیت ادراک و چگونگی فاعلیت ذهن در به دست آوردن ادراک از اشیاء بیرون از خود، همچنین نشان دادن وجوه افتراق و اشتراک دو دیدگاه، موضوعی است که این مقاله به آن پرداخته است.

کلمات کلیدی

, ملاصدرا, هوسرل, ذهن, ادراک, پدیدار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066989,
author = {حسینی, سیدمرتضی and اسکندری, زهرا},
title = {بررسی تطبیقی فاعلیت ذهن در فرایند ادراک از دیدگاه ملاصدرا و هوسرل},
journal = {خردنامه صدرا},
year = {2018},
volume = {6},
number = {1},
month = {January},
issn = {1560-0874},
pages = {63--74},
numpages = {11},
keywords = {ملاصدرا; هوسرل; ذهن; ادراک; پدیدار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تطبیقی فاعلیت ذهن در فرایند ادراک از دیدگاه ملاصدرا و هوسرل
%A حسینی, سیدمرتضی
%A اسکندری, زهرا
%J خردنامه صدرا
%@ 1560-0874
%D 2018

[Download]