پژوهش در پزشکی, دوره (41), شماره (4), سال (2018-2) , صفحات (236-243)

عنوان : ( بررسی تاثیر غلظتهای مختلف عصاره اتانولی هفت گیاه دارویی بر سه سویه باکتری )

نویسندگان: نرجس منصوری کلوخی , محمد مقدم , فاطمه کاظمی , معصومه بحرینی , حسین آروئی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سابقه و هدف: امروزه با افزایش استفاده از آنتی‌بیوتیک‎ها و نیز گسترش سویه‎های مقاوم، استفاده از ترکیبات طبیعی به عنوان جایگزین مواد سنتزی، با اثرات جانبی کمتر، اهمیت زیادی یافته ‎است. از این رو هدف از مطالعه حاضر، بررسی خاصیت ضدمیکروبی عصاره‌های اتانولی 7 گیاه دارویی چای سبز(Camellia sinensis) ، آویشن خراسانی (Thymus transcaspicus)، کاکوتی (Ziziphora clinopodioides)، پونه (Mentha pulegium)، زیره سبز (Cuminum cyminum)، ریحان بنفش (Ocimum basilicum var. purpurascence) و نعناع فلفلی(Mentha piperita) بر روی سه سویه باکتری Escherichia coli Famp (ATCC 700891) و Salmonella enterica TA100 (PTCC 1709) و Pectobacterium caratovorum بود. مواد و روش کار: تحقیق از نوع تجربی و به صورت in vitro انجام شد. عصاره‎های گیاهان مذکور به روش مسراسیون (خیساندن) تهیه و اثر ضدمیکروبی با دو روش انتشار دیسکی و چاهک در غلطت‎های 1/0، 2/0، 4/0، 8/0 و 1 میلی‎گرم بر میلی‎لیتر بررسی شد. متغیرهای این پژوهش شامل نوع عصاره، غلظت‎های مختلف عصاره‎ها و سویه‌های مختلف باکتری بود و مورد قضاوت آماری قرار گرفت. یافته‎ها: عصاره گیاهی چای سبز در هر دو روش مورد بررسی دارای بالاترین قطر هاله عدم رشد در هر سه سویه باکتری بود به طوریکه عصاره چای سبز با غلظت 8/0 و 1 میلی‎گرم بر میلی‎لیتر، بیشترین فعالیت ضدمیکروبی را نسبت به سایر عصاره‎‏های مذکور دارا بود. باکتری اشرشیاکلی کمترین و پکتوباکتریوم بیشترین مقاومت به عصاره‎ها را نشان دادند. نتیجه‌گیری: به نظر می رسد که نوع و غلظت‌های مختلف عصاره‌ها و نوع باکتری بر میزان هاله عدم رشد تاثیر دارد و با افزایش غلظت عصاره‌ها در هر دو روش انتشار دیسکی و چاهک افزایش می یابد. میزان قطر هاله عدم رشد در روش انتشار چاهک، بالاتر از روش انتشار دیسکی می باشد.

کلمات کلیدی

, فعالیت ضدمیکروبی, عصاره, انتشار دیسکی, انتشار چاهک, گیاهان دارویی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066995,
author = {منصوری کلوخی, نرجس and مقدم, محمد and کاظمی, فاطمه and بحرینی, معصومه and آروئی, حسین},
title = {بررسی تاثیر غلظتهای مختلف عصاره اتانولی هفت گیاه دارویی بر سه سویه باکتری},
journal = {پژوهش در پزشکی},
year = {2018},
volume = {41},
number = {4},
month = {February},
issn = {1735-5311},
pages = {236--243},
numpages = {7},
keywords = {فعالیت ضدمیکروبی، عصاره، انتشار دیسکی، انتشار چاهک، گیاهان دارویی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر غلظتهای مختلف عصاره اتانولی هفت گیاه دارویی بر سه سویه باکتری
%A منصوری کلوخی, نرجس
%A مقدم, محمد
%A کاظمی, فاطمه
%A بحرینی, معصومه
%A آروئی, حسین
%J پژوهش در پزشکی
%@ 1735-5311
%D 2018

[Download]