رخساره های رسوبی, دوره (10), شماره (2), سال (2017-12) , صفحات (1-28)

عنوان : ( بررسی کیفیت آبهای زیرزمینی آبخوان سملقان بر اساس تغییرات تحت الارضی رخساره های آبرفتی و سنگی )

نویسندگان: حسین محمدزاده , غلامحسین کرمی , رمضان کاظمی گلیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دشت سملقان در زون کپه داغ قرار دارد و دارای آب ‌وهوای نیمه‌خشک می باشد. به دلیل اهمیت نقش رخساره های آبرفتی ورخساره سنگی بر کیفیت آب‌های زیرزمینی، در این مقاله ضمن بررسی تحت‌الارضی رخساره های آبرفتی دشت سملقان، تأثیر آن بر کیفیت منابع آب زیرزمینی مورد ارزیابی قرار گرفته است. بدین منظور لاگ حفاری ۱۵ حلقه چاه و نتایج آنالیز کیفی نمونه های آب 1۵ حلقه چاه بهره برداری مربوط به مناطق مختلف دشت در دو فصل تر و خشک سال ۱۳۹۲ مورد ارزیابی قرار گرفته است. بکارگیری تکنیک های مختلف هیدروژئوشیمیایی (نمودارهای ترکیبی، شاخص های اشباع یونی، نمودار گیبس و ...) نشان می دهد که فراوانی غلظت کاتیون ها و آنیون ها در نمونه های آب به ترتیبNa+>Mg2+>Ca2+>K+ وCl->HCO3->SO42- بوده و تیپ آب از بی کربناته در جنوب به کلروره در شمال دشت تغییر می کند. نمودارهای ترکیبی یک و دو متغییره نیز تاثیر انحلال کانی های تبخیری بر کاهش کیفیت آب زیرزمینی را تایید می کنند. بطور کلی، در دشت سملقان عوامل زمین شناسی و انسانی بر شیمی آب زیرزمینی تاثیر گزارند و عوامل زمین شناسی نقش موثرتری را دارا می باشند. قرارگرفتن نمونه های آب در منطقه واکنش آب – سنگ بر روی نمودار گیبس، تاییدی بر اهمیت سازندهای منطقه (رخساره های آبرفتی و سنگی) در تعیین شیمی آب می باشد. شاخص اشباع کانی‌های ژیپس، هالیت، کلسیت و دولومیت، حاکی از انحلال این کانی‌ها در منطقه است. از مهم‌ترین عوامل کاهش‌دهنده کیفیت آب زیرزمینی این آبخوان نهشته های نئوژن می‌باشد. منابع آب از نظر مصارف شرب در وضعیت خوب تا نامطبوع، از نظر کشاورزی مناسب تا نامناسب و ازنظر صنعتی خورنده و رسوب‌گذار است.

کلمات کلیدی

, رخساره های آبرفتی, بررسی تحت‌الارضی, سملقان, نمودار گیپس, شاخص اشباع, نمودارهای ترکیبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067013,
author = {محمدزاده, حسین and غلامحسین کرمی and رمضان کاظمی گلیان},
title = {بررسی کیفیت آبهای زیرزمینی آبخوان سملقان بر اساس تغییرات تحت الارضی رخساره های آبرفتی و سنگی},
journal = {رخساره های رسوبی},
year = {2017},
volume = {10},
number = {2},
month = {December},
issn = {2008-787X},
pages = {1--28},
numpages = {27},
keywords = {رخساره های آبرفتی; بررسی تحت‌الارضی; سملقان; نمودار گیپس; شاخص اشباع; نمودارهای ترکیبی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی کیفیت آبهای زیرزمینی آبخوان سملقان بر اساس تغییرات تحت الارضی رخساره های آبرفتی و سنگی
%A محمدزاده, حسین
%A غلامحسین کرمی
%A رمضان کاظمی گلیان
%J رخساره های رسوبی
%@ 2008-787X
%D 2017

[Download]