برنامه ریزی منطقه‌ای, دوره (7), شماره (28), سال (2018-1) , صفحات (135-150)

عنوان : ( تحلیل روش‌های فازی در مکان یابی توسعه بهینه شهرها (مطالعه موردی: شهر دورود) )

نویسندگان: علی اکبر عنابستانی , اسماعیل سلیمانی راد , سیدرضا حسینی کهنوج ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پیدایش یک شهر، بیش از هر چیز تابع شرایط و موقعیت جغرافیایی آن است به طوری که هر اندازه شهرها توسعه یابند، برخورد آنها با واحد های گوناگون توپوگرافی و ژئومورفولوژی و موضوعات مربوط به آنها زیادتر می شود و اثرات این دگرگونی ها که به صورت تغییر شکل کالبدی و توسعه فضایی شهرها نمود پیدا می کند. پژوهش حاضر با هدف گذاری کاربردی و به شیوه توصیفی - تحلیلی و با نظر 10 کارشناس صاحب نظر به انجام رسیده است که برای رسیدن این مهم از مقایسه دو روش منطق فازی و سلسله مراتب فازی در محیط نرم افزارArcGIS و از نقشه پایه به مقیاس250000: 1 استان لرستان استفاده شده است. در این پژوهش بدنبال مقایسه روش های کمی ریاضی و بررسی نحوه عملکرد آنها در فرایند مکانی یابی توسعه بهینه شهر دورود می باشد. برای این منظور، روش های منطق فازی و فرایند تحلیلی سلسله مراتب فازی مورد بررسی و مقایسه قرا گرفتند. با توجه به منابع و داده های در دسترس از 10 شاخص کاربری زمین، شکل زمین، بزرگراه ها، راه آهن، گسل فرعی و اصلی، رودخانه های دائمی، نقشه خاک، نقشه معادن فعال، نقشه خطوط نفت و گاز، و همچنین نقشه روستاهای اطراف شهر و در قالب محیط نرم افزاری ArcGIS بهره برده شده است. نتایج نشان داد، که با توجه به بررسی های میدانی صورت گرفته مدل مبتنی بر روش سلسله مراتب فازی، بهترین مسیر توسعه را جنوب شرقی نشان می دهد که زمین های این مسیر برای توسعه تقریبا مناسب جهت کشاورزی می باشند. این مسیر به تپه جنوب شهر و زمین های مرغوب از سمت دیگر محدود می شود. مدل گاما بهترین مسیر توسعه را به شکل خطی و در امتداد خطوط حمل و نقل (جاده متصل به شهر از سمت شمال غرب) نشان می دهد و در این بین نتایج حاصل از عملگر گامای فازی بسیار دقیق و با جزییات بیشتری با توجه به وضعیت متغیرهای منتخب در محدوده موردمطالعه، این مسئله را نشان داده است.

کلمات کلیدی

, مکان یابی, توسعه فیزیکی بهینه, روش سلسله مراتبی فازی, گامای فازی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067040,
author = {عنابستانی, علی اکبر and اسماعیل سلیمانی راد and حسینی کهنوج, سیدرضا},
title = {تحلیل روش‌های فازی در مکان یابی توسعه بهینه شهرها (مطالعه موردی: شهر دورود)},
journal = {برنامه ریزی منطقه‌ای},
year = {2018},
volume = {7},
number = {28},
month = {January},
issn = {2251-6735},
pages = {135--150},
numpages = {15},
keywords = {مکان یابی، توسعه فیزیکی بهینه، روش سلسله مراتبی فازی، گامای فازی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل روش‌های فازی در مکان یابی توسعه بهینه شهرها (مطالعه موردی: شهر دورود)
%A عنابستانی, علی اکبر
%A اسماعیل سلیمانی راد
%A حسینی کهنوج, سیدرضا
%J برنامه ریزی منطقه‌ای
%@ 2251-6735
%D 2018

[Download]