بررسی مسایل اجتماعی ایران - نامه علوم اجتماعی, دوره (7), شماره (2), سال (2017-3) , صفحات (287-310)

عنوان : ( تحلیل جرم شناختی خود-دگرکشی، با تاکید بر خود-دگرکشی انگیزشی )

نویسندگان: نبی اله غلامی , شهلا معظمی , سکینه سلطانی کوهبنانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خود-دگرکشی، به عنوان یکی از نابهنجارهای اجتماعی، پدیدهای است که در آن شخص، به فاصله ی کوتاهی از به قتل رساندن دیگری، مبادرت به خودکشی می کند. به رغم متنوع بودن مصادیق این نابهنجاری، می توان تمامی اقسام آن را در دو گروه خود-دگرکشی انگیزشی و خود-دگرکشی غیر انگیزشی جای داد. وجه فارق بین این دو نوع از خود-دگرکشی، وجود انگیزهی خاص در ارتکاب قتل )مسبوق به رابطه ی عاطفی بین قاتل و مقتول( در خود-دگرکشی انگیزشی و عدم وجود این رابطه در خود-دگرکشی غیر انگیزشی است. روش مورد استفاده در پژوهش حاضر کیفی با انجام نمونه گیری هدفمند از 05 نفر از روانشناسان و روان پزشکانی است که پرونده های مرتبط با خود- دگر کشی را مورد بررسی قرار داده اند. مصاحبه ها تا زمان اشباع اطلاعات ادامه یافت و تجزیه و تحلیل مصاحبه ها با استفاده از روش کد گذاری باز انجام پذیرفت یافته ها نشان دادند که می توان انواع گوناگون خود- دگر کشی را بر اساس رابطه ی خانوادگی، انگیزه و فراوانی طبقه بندی نمود. همچنین می توان برای خود-دگر کشی انگیزشی ویژگی هایی نظیر ماهیت خشن، سبق تصمیم، وجود رابطه ی عاطفی، شیوع ارتکاب مردانه و هدف قراردادن زنان به عنوان آماج جرم را در نظر گرفت و آن را در دسته بندی چهار گانه ی همسرکشی، فرزندکشی، خانواده کشی و معشوقه کشی قرار داد. همچنین، فقدان خودکنترلی و نیز وضعیت روانی خاص قاتل را می توان به عنوان علل مستقیم ارتکاب خود- دگرکشی انگیزشی بیان کرد.

کلمات کلیدی

, قتل, خودکشی, خود-دگرکشی, خود-دگرکشی انگیزشی, رابطه عاطفی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067056,
author = {نبی اله غلامی and شهلا معظمی and سلطانی کوهبنانی, سکینه},
title = {تحلیل جرم شناختی خود-دگرکشی، با تاکید بر خود-دگرکشی انگیزشی},
journal = {بررسی مسایل اجتماعی ایران - نامه علوم اجتماعی},
year = {2017},
volume = {7},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-8973},
pages = {287--310},
numpages = {23},
keywords = {قتل، خودکشی، خود-دگرکشی، خود-دگرکشی انگیزشی، رابطه عاطفی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل جرم شناختی خود-دگرکشی، با تاکید بر خود-دگرکشی انگیزشی
%A نبی اله غلامی
%A شهلا معظمی
%A سلطانی کوهبنانی, سکینه
%J بررسی مسایل اجتماعی ایران - نامه علوم اجتماعی
%@ 2008-8973
%D 2017

[Download]