پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (10), شماره (1), سال (2018-3) , صفحات (69-80)

عنوان : ( اثر سطوح مختلف پودر عصاره گیاه یوکا (Yucca Schidigera) در جیره غذایی بر عملکرد، متابولیت های خونی، سیستم ایمنی و صفات لاشه جوجه های گوشتی )

نویسندگان: احسان امیربیک , احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه به منظور بررسی اثر سطوح مختلف پودر عصاره گیاه یوکا ‌شیدیگرا در جیره غذایی بر عملکرد، متابولیت های خونی، سیستم ایمنی و صفات ‌لاشه جوجه های گوشتی در دوره آغازین(١٠-١روزگی)، رشد(٢٤-١١روزگی) و پایانی(٤٢-٢٥روزگی) انجام شد. از تعداد ٢٥٠ قطعه جوجه گوشتی سویه راس ٣٠٨ در قالب طرح کاملاٌ تصادفی با ٥ تیمار، ٥ تکرار و ١٠ قطعه جوجه در هر تکرار استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل مکمل کردن ٥ سطح پودر عصاره گیاه یوکا شیدیگرا(٠، ٠١/٠، ٠١٥/٠، ٠٢/٠و ٠٢٥/٠ درصد) به جیره بود. نتایج نشان داد که پودر عصاره گیاه یوکا اثر معنی‌داری بر ضریب تبدیل غذایی در دوره رشد دارد و جوجه‌ها در تیمار ٠١/٠ درصد پودر عصاره یوکا بهترین و در تیمار شاهد و ٠٢٥/٠ درصد پودر عصاره یوکا بالاترین ضریب تبدیل غذایی را داشتند. میانگین وزن بدن و افزایش وزن روزانه در دوره رشد بین تیمارها اختلاف معنی‌داری داشتند. وزن جوجه‌ها در تیمار ٠١/٠ درصد پودر عصاره یوکا نسبت به تیمار ٠٢٥/٠ درصد بطور معنی‌داری بیشتر بود. میزان ایمنوگلوبولین M در تیتر اول(35روزگی) در تیمار ٠١/٠ درصد پودر عصاره یوکا بطور معنی‌داری بیشتر از تیمارهای ٠٢/٠ و ٠٢٥/٠ درصد پودر عصاره یوکا بود. غلظت LDL خون بین تیمارها اختلاف معنی‌داری داشت. کمترین غلظت مربوط به جوجه‌های تیمار ٠١٥/٠ درصد پودر عصاره یوکا و بیشترین مربوط به جوجه‌های تیمار ٠٢٥/٠درصد بود. سطوح مختلف پودر عصاره یوکا در جیره تأثیر معنی‌داری بر صفات لاشه و ایمنی سلولی جوجه‌ها نداشت. با توجه به نتایج بدست آمده، سطح ٠2/٠ درصد پودر عصاره یوکا عملکرد بهتری نسبت به سایر سطوح داشت ولی اختلاف آن تیمار شاهد معنی‌دار نبود.

کلمات کلیدی

, جوجه گوشتی, سیستم ایمنی, صفات لاشه, متابولیت‌های خونی, یوکا شیدیگرا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067087,
author = {امیربیک, احسان and حسن آبادی, احمد and نصیری مقدم, حسن},
title = {اثر سطوح مختلف پودر عصاره گیاه یوکا (Yucca Schidigera) در جیره غذایی بر عملکرد، متابولیت های خونی، سیستم ایمنی و صفات لاشه جوجه های گوشتی},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2018},
volume = {10},
number = {1},
month = {March},
issn = {2008-3106},
pages = {69--80},
numpages = {11},
keywords = {جوجه گوشتی، سیستم ایمنی، صفات لاشه، متابولیت‌های خونی، یوکا شیدیگرا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر سطوح مختلف پودر عصاره گیاه یوکا (Yucca Schidigera) در جیره غذایی بر عملکرد، متابولیت های خونی، سیستم ایمنی و صفات لاشه جوجه های گوشتی
%A امیربیک, احسان
%A حسن آبادی, احمد
%A نصیری مقدم, حسن
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ 2008-3106
%D 2018

[Download]