جغرافیا و توسعه فضای شهری, دوره (3), شماره (1), سال (2016-7) , صفحات (53-65)

عنوان : ( تحلیل عوامل مؤثر بر تغییر کاربری فضای سبز (باغ ها) در شهر جهرم با تأکید بر نقش مدیریت شهری )

نویسندگان: مجتبی روستا , محمدرحیم رهنماء , محمد قاسمی خوزانی , سیاوش قزلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

موضوع فضای سبز (باغات) در شهر جهرم موضوعی مهم و استراتژیک است و به جرأت می‌توان گفت که بخشی از هویت شهری جهرم با مسئلۀ فضای سبز (باغات) و به‌ویژه باغات داخل شهر پیوند دارد. پژوهش پیشِ رو به تحلیل عوامل مؤثر بر تغییر کاربری فضای سبز (باغات) در شهر جهرم طی سال‌های ۱۳۷۵-۱۳۸۹ (با تأکید بر نقش مدیریت شهری) پرداخته است. روش پژوهش در این مقاله توصیفی‌تحلیلی است و نوع آن کاربردی‌توسعه‌ای است. اطلاعات مورد نیاز از دو طریق اطلاعات کتابخانه‌ای و میدانی (پرسش‌نامه و مشاهده) جمع‌آوری و با نرم‌افزارهای GIS و Excel تحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهند عامل اقتصادی با ۸۴/۲۶ درصد مهم‌ترین عامل تغییر کاربری باغات به شمار می‌رود. بحران آب (۸/۱۵ درصد)، عدم ثبات بازار (۲۱/۴ درصد)، کمبود خدمات پشتیبان تولید (۲۱/۴ درصد) و ناامنی در باغات (۱۵/۳ درصد)، پیشنهاد طرح‌های توسعه شهری (۴۷/۹ درصد)، راه ارتباطی (۳۶/۷ درصد)، تبدیل باغات متروکه (۲۱/۴ درصد)، مسئلۀ ارث (۳۱/۶ درصد)، مدیریت شهری (۷۳/۱۴ درصد) و سایر (۶۸/۳ درصد) از دیگر عوامل مؤثر بر تغییر کاربری باغات به حساب می‌آیند. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهند بیشترین تغییر کاربری باغی در سال ۱۳۸۸ اتفاق افتاده است و ۳/۸۳ درصد از باغداران، از تغییر کاربری باغی رضایت داشته‌اند.

کلمات کلیدی

, تغییر کاربری, فضای سبز, مدیریت شهری, کمسیون ماده5, شر جهرم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067089,
author = {روستا, مجتبی and رهنماء, محمدرحیم and قاسمی خوزانی, محمد and سیاوش قزلی},
title = {تحلیل عوامل مؤثر بر تغییر کاربری فضای سبز (باغ ها) در شهر جهرم با تأکید بر نقش مدیریت شهری},
journal = {جغرافیا و توسعه فضای شهری},
year = {2016},
volume = {3},
number = {1},
month = {July},
issn = {2322-2832},
pages = {53--65},
numpages = {12},
keywords = {تغییر کاربری، فضای سبز، مدیریت شهری، کمسیون ماده5، شر جهرم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل عوامل مؤثر بر تغییر کاربری فضای سبز (باغ ها) در شهر جهرم با تأکید بر نقش مدیریت شهری
%A روستا, مجتبی
%A رهنماء, محمدرحیم
%A قاسمی خوزانی, محمد
%A سیاوش قزلی
%J جغرافیا و توسعه فضای شهری
%@ 2322-2832
%D 2016

[Download]