پژوهش های جانوری, دوره (30), شماره (2), سال (2017-9) , صفحات (257-267)

عنوان : ( تغییرات درون گونه‌ای دم‌سرخ معمولی (Phoenicurus phoenicurus) در محدوده پراکنش آن از ایران تا غرب پالئارکتیک با استفاده از زیست نشانگر COI )

نویسندگان: زهره نصیری , سیدمحمود قاسمپوری , منصور علی آبادیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برخی از گونه‌ها به صورت نادر تغییرات درون گونه‌ای تغییرات ژنتیکی و مورفولوژیکی بالایی را از خود نشان می‌دهند. دم‌سرخ معمولی (Common Redstart) از پرندگانی است که در ناحیه جغرافیایی پراکنش خود دارای تغییرات درون گونه‌ای بالاتر از حد آستانه بوده برای هر دو زیر گونه خود می‌باشد. وجود دو دودمان متفاوت از نظر ژن COXI قبلا رویت شده بود. هدف از این مطالعه، بررسی تغییرات درون گونه‌ای دم‌سرخ معمولی نسبت به تغییرات فاصله جغرافیایی و اثر آن در میزان واگرایی درون گونه‌ای، شیب ژنتیکی و وضعیت فیلوجغرافیایی آن بود. نمونه‌برداری در بهار سال‌های 93 و 94 از زیستگاه جوجه‌آوری صورت گرفت و توالی‌های حاصل از PCR باتفاق نمونه‌های بانک ژن تحلیل شد . نتایج درخت Baysian، دو کلاد اصلی جدا شده با بوت استرپ 100 را برای ژن COXI تائید کرد. شبکه‌های هاپلوتایپی، دو کلاد تشکیل شده در درخت تبارشناسی را به صورت جدا از هم تایید کرد. اما هاپلوگروپ‌های مجزا بر اساس منطقه جغرافیایی درون شبکه هاپلوتایپی مشاهده نشد. در نمودار تغییرات جریان ژنی به فاصله جغرافیایی، اگرچه روند مثبت نمودار بیانگر کاهش درون آمیزی به ازای افزایش فاصله می‌باشد اما با توجه به ضریب رگرسیون03/0 R² =، فاصله جغرافیایی به عنوان یک متغیر مستقل بر روی فاصله ژنتیکی اثر معنی‌دار نداشته است(P>0.05) . همچنین تحلیل PCoA نشان می‌دهد که جمعیت‌های متعلق به ترکیه در عین حال که به لحاظ ژنتیکی به جمعیت‌های منطقه ایران و روسیه و چک نزدیکتر می‌باشد، از سایر جمعیت‌ها به صورت مجزا قرار گرفته است. حلقه‌گذاری می‌تواند در تائید برخی یافته‌ها راه‌گشا باشد.

کلمات کلیدی

, PCoA , تغییرات درون گونه ای, دم سرخ معمولی, شبکه هاپلوتایپی, فاصله جغرافیایی به ژنتیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067120,
author = {زهره نصیری and سیدمحمود قاسمپوری and علی آبادیان, منصور},
title = {تغییرات درون گونه‌ای دم‌سرخ معمولی (Phoenicurus phoenicurus) در محدوده پراکنش آن از ایران تا غرب پالئارکتیک با استفاده از زیست نشانگر COI},
journal = {پژوهش های جانوری},
year = {2017},
volume = {30},
number = {2},
month = {September},
issn = {2383-2614},
pages = {257--267},
numpages = {10},
keywords = {PCoA ، تغییرات درون گونه ای، دم سرخ معمولی، شبکه هاپلوتایپی، فاصله جغرافیایی به ژنتیکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تغییرات درون گونه‌ای دم‌سرخ معمولی (Phoenicurus phoenicurus) در محدوده پراکنش آن از ایران تا غرب پالئارکتیک با استفاده از زیست نشانگر COI
%A زهره نصیری
%A سیدمحمود قاسمپوری
%A علی آبادیان, منصور
%J پژوهش های جانوری
%@ 2383-2614
%D 2017

[Download]