زبان پژوهی, دوره (8), شماره (20), سال (2016-10) , صفحات (125-142)

عنوان : ( بررسی معناشناختی فعل «خوردن» بر اساس معنای پایه پذیرا )

نویسندگان: فهیمه نصیب ضرّابی , علی ایزانلو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این بررسی به مطالعة معانی مختلف فعل «خوردن» در پیکره­ای شامل 160 ترکیب می­ پردازد. این پیکره برگرفته از فرهنگ معین، سخن، لغت­نامة دهخدا و نیز نتیجة جستجو در سایت­ها و وبلاگ­های فارسی می­ باشد. پس از تحلیل داده­ ها، مشخص شد که معنایی پایه در تمامی این ترکیبات دیده می­ شود و آنها را مرتبط می­ سازد. معنی پایة «پذیرا» را می­ توان در دو دستة درون­سو و برون­سو جای داد. دستة درون­سو دربرگیرندة رابطة­ ویژه­ ای است که دوسویه نام گرفته­ است. دسته­ های درون­سو و برون­سو خود شامل زیرشاخه­ هایی نیز می ­باشند. هر یک از این شاخه­ ها به‌طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته­ اند. در پایان نیز سه دلیل برای عدم وجود مجهول معنایی برای برخی از ترکیبات ذکر می‌شود؛ اولین دلیل اشاره به وجود سد هم­ معنایی دارد؛ دومین دلیل به امکان استفاده از فعل «گرفتن» در ساختار مجهول معنایی می­ پردازد و آخرین دلیل هم به وجود بالقوة این نوع مجهول برای برخی از ترکیبات اشاره خواهد کرد.

کلمات کلیدی

, فعل مرکب, فعل سبک, فعل «خوردن», مجهول معنایی, معنای پایه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067135,
author = {نصیب ضرّابی, فهیمه and ایزانلو, علی},
title = {بررسی معناشناختی فعل «خوردن» بر اساس معنای پایه پذیرا},
journal = {زبان پژوهی},
year = {2016},
volume = {8},
number = {20},
month = {October},
issn = {2008-8833},
pages = {125--142},
numpages = {17},
keywords = {فعل مرکب، فعل سبک، فعل «خوردن»، مجهول معنایی، معنای پایه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی معناشناختی فعل «خوردن» بر اساس معنای پایه پذیرا
%A نصیب ضرّابی, فهیمه
%A ایزانلو, علی
%J زبان پژوهی
%@ 2008-8833
%D 2016

[Download]