پژوهش های زبان شناسی تطبیقی, دوره (7), شماره (13), سال (2017-9) , صفحات (55-71)

عنوان : ( نگاهی دیگر به دیگر: رویکردی شناختی )

نویسندگان: محمدرضا پهلوان نژاد , علی ایزانلو , حامد اکبرپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از نگارش این مقاله بررسی شناختی معانی و مفاهیم موجود در واژه‌ی دیگر در زبان فارسی می‌باشد. لذا در این تحقیق، در چهارچوب زبان‌شناسی شناختی، از مفاهیم موجود در دستور شناختی لانگاکر و معناشناسی فضاهای ذهنی فوکونیه استفاده نمودیم تا برشی از فرآیند مفهوم‌سازی واژه‌ی دیگر را به‌دست داده باشیم. داده‌های مورد بررسی براده‌هایی از بافت‌های واقعی بوده‌اند که به‌صورت گلوگاهی مورد تحلیل قرار گرفته‌اند و بر اساس آن، معانی و مفاهیمی در چهارچوب شناختی برای واژه‌ی دیگر عرضه گردید که عبارتند از از این زمان به بعد؛ از این جا به بعد؛ عینِ، مثلِ؛ غیر از این، غیر از آن؛ علاوه بر این، علاوه بر آن؛ غیر از آن و علاوه بر آن در قالب مفاهیم تفکیک یا غیریّت (این ناهمانی)؛ عینیّت (این همانی) در جنبه یا جنبه‌هایی خاص در عین تفاوت در دیگر جنبه‌ها؛ تجمیع (علاویّت)؛ غیریّت و علاویّت تؤامان (تجمیع و تفکیک باهم).

کلمات کلیدی

, دیگر, دستور شناختی, معنا‌شناسی شناختی, زبان‌شناسی شناختی, زبان فارسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067139,
author = {پهلوان نژاد, محمدرضا and ایزانلو, علی and اکبرپور, حامد},
title = {نگاهی دیگر به دیگر: رویکردی شناختی},
journal = {پژوهش های زبان شناسی تطبیقی},
year = {2017},
volume = {7},
number = {13},
month = {September},
issn = {2252-0740},
pages = {55--71},
numpages = {16},
keywords = {دیگر; دستور شناختی; معنا‌شناسی شناختی; زبان‌شناسی شناختی; زبان فارسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نگاهی دیگر به دیگر: رویکردی شناختی
%A پهلوان نژاد, محمدرضا
%A ایزانلو, علی
%A اکبرپور, حامد
%J پژوهش های زبان شناسی تطبیقی
%@ 2252-0740
%D 2017

[Download]