پژوهش های زبان شناسی تطبیقی, دوره (8), شماره (16), سال (2018-10) , صفحات (69-97)

عنوان : ( مفهوم‌سازی «هنوز» در دستور شناختی )

نویسندگان: حامد اکبرپور , محمدرضا پهلوان نژاد , علی ایزانلو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر به تحلیل و بررسی فرایند مفهوم سازی واژه «هنوز» و نیز استخراج مفاهیم و معانی آن در فارسی معاصر، در بستر دستور شناختی لانگاکر پرداخته است. پیکره های مورد مطالعه در این پژوهش شامل پیکره بی جن خان، تارنماهای فارسی زبان و نیز مکالمات ثبت شده روزمره می باشند که پس از بررسی دقیق و استحصاء گلوگاه هایی جامع، همگی در چارچوب مدنظر مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج بدست آمده در قالب مفاهیم و معانی ارائه شده اند. بر این مبنا، برای «هنوز» مفاهیم تداوم و استمرار فرایند قبلی در فرایند رویداد سخن -نوع تجمیع-؛ تجمیع و تفکیک -به طور همزمان- و معانی تاکنون -عدم شمول حال-؛ علی الدوام -در فارسی معادل ندارد- کماکان -در فارسی معادل ندارد-؛ تا، به مجرد اینکه بدست داده شده اند. همچنین نقطه شناختی و مفهوم غایت به عنوان ابزاری جدید برای تحلیل در دستور شناختی مورد اکتشاف قرار گرفت تا لزوم رسیدن مسیرپیما به نقطه ای معین برای اطلاق معنا در حالت خاص نشان داده شود.

کلمات کلیدی

, هنوز, دستور شناختی, معناشناسی شناختی, زبان شناسی شناختی, زبان فارسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067141,
author = {اکبرپور, حامد and پهلوان نژاد, محمدرضا and ایزانلو, علی},
title = {مفهوم‌سازی «هنوز» در دستور شناختی},
journal = {پژوهش های زبان شناسی تطبیقی},
year = {2018},
volume = {8},
number = {16},
month = {October},
issn = {2252-0740},
pages = {69--97},
numpages = {28},
keywords = {هنوز، دستور شناختی، معناشناسی شناختی، زبان شناسی شناختی، زبان فارسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مفهوم‌سازی «هنوز» در دستور شناختی
%A اکبرپور, حامد
%A پهلوان نژاد, محمدرضا
%A ایزانلو, علی
%J پژوهش های زبان شناسی تطبیقی
%@ 2252-0740
%D 2018

[Download]