پژوهشهای زراعی ایران, دوره (15), شماره (4), سال (2018-2) , صفحات (786-797)

عنوان : ( ارزیابی اثر زمان و غلظت محلول‌پاشی پاکلوبوترازول بر تولید و خصوصیات جوانه‌زنی ریزغده‌های سیب‌زمینی (Solanum tuberosum) )

نویسندگان: بیژن سعادتیان , محمد کافی , محمد بنایان اول , جعفر نباتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از راه‌های افزایش تولید ریزغده‌های سیب‌زمینی استفاده از تنظیم‌کننده‌های رشد است که نقش مؤثری نیز بر خواب غده‌ها دارند. بدین منظور آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد در سال ۱۳۹۳ اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل محلول‌پاشی پاکلوبوترازول در دو مرحله آغازش استولون و آغازش غده و شش سطح غلظت (صفر، ۲۰، ۴۰، ۶۰، ۸۰ و ۱۰۰ میلی‌گرم در لیتر) بود. نتایج بیانگر تأثیر منفی غلظت‌های مختلف پاکلوبوترازول بر صفات تعداد، طول، قطر و وزن ریزغده‌های سیب‌زمینی بود. در تیمار محلول‌پاشی غلظت ۲۰ میلی‌گرم در لیتر پاکلوبوترازول در زمان آغازش استولون، بیشترین تعداد ریزغده در بوته به‌دست آمد، اما در سایر سطوح تأثیر پاکلوبوترازول بر صفات یاد شده منفی بود. به‌طور کلی تأثیر تیمارهای محلول‌پاشی مرحله آغازش غده بر صفات تعداد، طول، قطر و وزن ریزغده‌های سیب‌زمینی، کمتر از آغازش استولون بود. افزایش غلظت پاکلوبوترازول خواب ریزغده‌های سیب‌زمینی را طولانی‌تر و سرعت جوانه‌زنی را کاهش داد. کاربرد پاکلوبوترازول در مرحله آغازش غده بازدارندگی بیشتری بر جوانه‌زنی ریزغده‌ها داشت. به‌طوری‌که در بالاترین غلظت پاکلوبوترازول، مدت زمان رسیدن به ۵، ۱۰، ۵۰، ۹۰ و ۹۵ درصد جوانه‌زنی در تیمار محلول‌پاشی آغازش غده نسبت به آغازش استولون به‌ترتیب ۱۱، ۱۳، ۱۷، ۱۹ و ۱۷ درصد افزایش نشان داد. به‌طورکلی محلول‌پاشی پاکلوبوترازول، تأثیر منفی بر تولید ریزغده‌های سیب‌زمینی و جوانه‌زنی آنها داشت.

کلمات کلیدی

, اندازه غده, تنظیم‌کننده‌ی رشد, خواب غده, رقم اگریا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067148,
author = {سعادتیان, بیژن and کافی, محمد and بنایان اول, محمد and نباتی, جعفر},
title = {ارزیابی اثر زمان و غلظت محلول‌پاشی پاکلوبوترازول بر تولید و خصوصیات جوانه‌زنی ریزغده‌های سیب‌زمینی (Solanum tuberosum)},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2018},
volume = {15},
number = {4},
month = {February},
issn = {2008-1472},
pages = {786--797},
numpages = {11},
keywords = {اندازه غده; تنظیم‌کننده‌ی رشد; خواب غده; رقم اگریا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی اثر زمان و غلظت محلول‌پاشی پاکلوبوترازول بر تولید و خصوصیات جوانه‌زنی ریزغده‌های سیب‌زمینی (Solanum tuberosum)
%A سعادتیان, بیژن
%A کافی, محمد
%A بنایان اول, محمد
%A نباتی, جعفر
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2018

[Download]