هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار , 2017-06-17

عنوان : ( اثر عصاره های گیاهی بر کنترل رشد قارچ های P. digitatum و P. italicum عامل کپک سبز و آبی در مرکبات )

نویسندگان: سپیده مجرب مایوان , بهرام عابدی , محمد مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش فعالیت ضد قارچی عصاره های گیاهی چای سبز، پوست انار، شاه اسپرم، نعنا فلفلی، بادرنج بویه و بادرشبی بر کنترل رشد قارچ های P. digitatum و P. italicum عامل کپک سبز و آبی در شرایط آزمایشگاه به روش اختلاط با محیط کشت PDA مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که عصاره چای سبز در تمامی غلظت ها، بازدارندگی بیشتری نسبت به سایر عصاره ها داشت و در غلظت 15 و 20 میلی گرم بر میلی لیتر به میزان 100% موثر بود. کمترین اثر بازدارندگی در عصاره بادرشبی با غلظت 5 میلی گرم بر میلی لیتر مشاهده شد.

کلمات کلیدی

, درصد بازدارندگی, عصاره چای سبز, عصاره پوست انار, کپک سبز وآبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1067153,
author = {مجرب مایوان, سپیده and عابدی, بهرام and مقدم, محمد},
title = {اثر عصاره های گیاهی بر کنترل رشد قارچ های P. digitatum و P. italicum عامل کپک سبز و آبی در مرکبات},
booktitle = {هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {درصد بازدارندگی، عصاره چای سبز، عصاره پوست انار، کپک سبز وآبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر عصاره های گیاهی بر کنترل رشد قارچ های P. digitatum و P. italicum عامل کپک سبز و آبی در مرکبات
%A مجرب مایوان, سپیده
%A عابدی, بهرام
%A مقدم, محمد
%J هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
%D 2017

[Download]