جستارهای حقوق عمومی, دوره (1), شماره (2), سال (2017-12) , صفحات (54-80)

عنوان : ( کژتابی ساختِ زبانی در اصل نود و نهم قانون اساسی )

نویسندگان: محسن خلیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اصل نودوهشتم قانون اساسی ایران، به مسأله ی تفسیر قانون اساسی، اختصاص یافته است. یکی از جنجال انگیزترین تأسیسات حقوقی پس از انقلاب اسلامی، مسأله ی نظارت استصوابی است. شورای نگهبان، درباره ی نظارت بر انتخابات، موضوع اصل نودونهم قانون اساسی، نظریه ای تفسیری (به تاریخ یکم خردادماه1370) داده و آن‌را استصوابی، و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و ردّ صلاحیّت کاندیداها، دانسته است. در دستورزبان فارسی، در جمله های مرکّبِ هم پایه، نهادهایِ هم مرجع با نهادِ پیشین و نیز دیگر سازه های نحویِ یک سان، از روساختِ جمله های هم پایه حذف می شوند. اصل نودونهم قانون اساسی، درحقیقت، پنج جمله ی هم پایه است که با درنظرداشتنِ قاعده ی عطف در دستورزبان، به یک جمله، تبدیل شده است. خوانشِ دوباره ی اصل نودونهم قانون اساسی، با پذیرش این انگاره که تفسیر رسمیِ اصول قانون اساسی، ارزشی مطابق با خود قانون اساسی دارد، سبب می شود، خواننده بتواند درون مایه ی اصل 99 را به طریقی دیگر، نیز بخواند. نگارنده، با تکیه بر ساختار دستوریِ زبانِ فارسی، تلاش می کند نشان دهد که نظارت استصوابی بر انتخاباتِ مجلس خبرگان رهبری و ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی، ممکن است درست به نظرآید؛ ولی، مفهومِ نظارت استصوابی در مراجعه به آراء عمومی و مراجعه به همه پرسی، نادرست است.

کلمات کلیدی

, نظارت استصوابی, قانون اساسی, تفسیر قانون اساسی, دستورزبان فارسی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067159,
author = {خلیلی, محسن},
title = {کژتابی ساختِ زبانی در اصل نود و نهم قانون اساسی},
journal = {جستارهای حقوق عمومی},
year = {2017},
volume = {1},
number = {2},
month = {December},
issn = {2588-3747},
pages = {54--80},
numpages = {26},
keywords = {نظارت استصوابی، قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی، دستورزبان فارسی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کژتابی ساختِ زبانی در اصل نود و نهم قانون اساسی
%A خلیلی, محسن
%J جستارهای حقوق عمومی
%@ 2588-3747
%D 2017

[Download]