تنش های محیطی در علوم زراعی, دوره (11), شماره (4), سال (2018-3) , صفحات (971-979)

عنوان : ( تاثیر آبیاری بارانی متعامد تحت شرایط کمآبی و شوریهای متفاوت بر تولید گندم )دانه و « » کاه( جهت و برازش مناسبترین تابع تولید بر آن )

نویسندگان: اردلان ذوالفقاران , بیژن قهرمان , ابوالقاسم حقایقی , محمدجلینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آب در مناطق خشک و نیمه-خشک بعضاً شور بوده و از کیفیت پائینی برخوردار است، بنابراین گیاهان ممکن است تحت تأثیر توأمان شوری و خشکی قرار گیرند. این پژوهش جهت بررسی واکنش عملکرد گندم و کاه تحت شرایط توأم دو عامل آب و شوری در آبیاری بارانی بر روی گندم رقم بککراس روشن ،6611با استفاده از دو خط آبیاری بارانی عمود بر هم، در قطعه زمینی به ابعاد 3232متر در غرب شهرستان بیرجند در خاکی با بافت شنی لومی انجام شد. زمین آزمایش، محل تلاقی دو خط لاین سورس )تک شاخهای( عمود بر هم بود که از آبپاشهای یک خط، آب شیرین ) (EC=1/5 dS/mو از آبپاش خط دیگر آبشور ) (EC=5/5 dS/mپخش میشد. پنج نوع تابع تولید شامل خطی ساده، کاب داگلاس، درجه دوم، لیتی و دینار و متعالی بر اساس تحلیل تابع تولید آب_شوری و با استفاده از دادههای مزرعهای مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که پیشبینی عملکرد گندم و کاه تحت تأثیر شرایط توأم خشکی و شوری با تابع کاب داگلاس از توابع دیگر بهتر است. نتایج مقایسه نسبت نرخ جایگزینی نشان داد که امکان جایگزینی دو عامل شوری و مقدار آب برای حصول به وزن دانه و کاه یکسان وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از آن نشان داد که در عملکردهای پایینتر، اثر مقدار آب بر کاهش محصول بیش از اثر شوری است

کلمات کلیدی

, آبیاری بارانی, شوری, تنش خشکی, گندم, نرخ جایگزینی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067167,
author = {اردلان ذوالفقاران and قهرمان, بیژن and ابوالقاسم حقایقی and محمدجلینی},
title = {تاثیر آبیاری بارانی متعامد تحت شرایط کمآبی و شوریهای متفاوت بر تولید گندم )دانه و « » کاه( جهت و برازش مناسبترین تابع تولید بر آن},
journal = {تنش های محیطی در علوم زراعی},
year = {2018},
volume = {11},
number = {4},
month = {March},
issn = {2228-7604},
pages = {971--979},
numpages = {8},
keywords = {آبیاری بارانی، شوری، تنش خشکی، گندم، نرخ جایگزینی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر آبیاری بارانی متعامد تحت شرایط کمآبی و شوریهای متفاوت بر تولید گندم )دانه و « » کاه( جهت و برازش مناسبترین تابع تولید بر آن
%A اردلان ذوالفقاران
%A قهرمان, بیژن
%A ابوالقاسم حقایقی
%A محمدجلینی
%J تنش های محیطی در علوم زراعی
%@ 2228-7604
%D 2018

[Download]