مطالعات فهم حدیث, دوره (1), شماره (2), سال (2015-9) , صفحات (9-29)

عنوان : ( بازخوانی پیشینه مصطلح الحدیث شیعه )

نویسندگان: سید محمد حسین موسوی , حسن نقی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی عوامل و زمینه‌های پیدایش و سیر تطور مصطلح الحدیث از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از آنجا که برخی از مخالفان علم درایه، خاستگاه و منبع اصطلاحات حدیثی شیعه را آثار و کلمات اهل سنت دانسته و این دانش را بدعت‌آمیز تلقی نموده‌اند و نیز بر تقسیم حدیث به صحیح، حسن، موثق و ضعیف تاخته‌اند، این مقاله در صدد استواری یا نااستواری این ادعا بر آمده و کوشیده است تا مشخص کند که بخشی از عناوین و مصطلحات حدیثی ما ریشه در متون روایی یا آثار متقدمان شیعه دارد و بخش دیگری هم از تفاوت محتوایی برخوردار بوده و احیاناً کاربردی مستقل دارد.

کلمات کلیدی

, شیعه, مصطلح الحدیث, اصول الحدیث, خاستگاه درایة الحدیث
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067175,
author = {سید محمد حسین موسوی and نقی زاده, حسن},
title = {بازخوانی پیشینه مصطلح الحدیث شیعه},
journal = {مطالعات فهم حدیث},
year = {2015},
volume = {1},
number = {2},
month = {September},
issn = {2588-3895},
pages = {9--29},
numpages = {20},
keywords = {شیعه; مصطلح الحدیث; اصول الحدیث; خاستگاه درایة الحدیث},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازخوانی پیشینه مصطلح الحدیث شیعه
%A سید محمد حسین موسوی
%A نقی زاده, حسن
%J مطالعات فهم حدیث
%@ 2588-3895
%D 2015

[Download]