انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی-الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها, دوره (11), شماره (45), سال (2017-12) , صفحات (191-204)

عنوان : ( تحلیل انتقادی کتاب «الحیاة الأدبیة فی عصر الحروب الصلیبیة بمصر والشام» )

نویسندگان: صاحبعلی اکبری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نگارش کتابی که بتواند تمامی جوانب عصر جنگ های صلیبی در مصر وشام را بطور کامل وفراگیر مورد تجزیه وتحلیل قرار دهد، کاری است بس دشوار.عموم کتاب هایی که در این راستا نگاشته می شوند، در کنار ضعف ها وقوت هایی که دارند، می توانند بخش قابل ملاحظه ای از نیازهای علمی دانشجویان در این عرصه را پاسخگو باشند.کتاب«الحیاة الأدبیة فی عصر الحروب الصلیبیة بمصر والشام»نگاشته ی أحمدأحمد بدوی تاحدودی توانسته است به نیازهای پویندگان دانش در عرصه زبان وادبیات عربی پاسخ دهد. نویسنده ی کتاب، اثر خودرا در دوبخش به رشته ی تحریر درآورده است که در بخش اول به شرح وتوضیح موضوعاتی پیرامون ادب ودر بخش دوم به خود ادب ونمونه هایی از آن پرداخته است.در بخش دوم- که بخش اصلی کتاب را تشکیل می دهد – خوب توانسته است از عهده ی نقد وتحلیل در این دوره برآید.کتاب حاضر را می توان در زمره ی کتاب های تحلیلی تاریخ ادبیات عربی به شمار آورد.نویسنده با کمال تواضع در ابتدای بحث خود، به نمونه های نگاشته شده قبل از کتاب خود اشاره می کند که این خود تواضع علمی وی را می رساند.

کلمات کلیدی

, جنگ های صلیبی, احمدبدوی, الحیاة الأدبیة, مصر وشام
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067178,
author = {اکبری, صاحبعلی},
title = {تحلیل انتقادی کتاب «الحیاة الأدبیة فی عصر الحروب الصلیبیة بمصر والشام»},
journal = {انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی-الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها},
year = {2017},
volume = {11},
number = {45},
month = {December},
issn = {2345-6361},
pages = {191--204},
numpages = {13},
keywords = {جنگ های صلیبی، احمدبدوی، الحیاة الأدبیة، مصر وشام},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل انتقادی کتاب «الحیاة الأدبیة فی عصر الحروب الصلیبیة بمصر والشام»
%A اکبری, صاحبعلی
%J انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی-الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها
%@ 2345-6361
%D 2017

[Download]