سیاست متعالیه, دوره (5), شماره (17), سال (2017-9) , صفحات (81-96)

عنوان : ( رهیافت مقصدگرا به امر به معروف و نهی از منکر در فقه سیاسی امامیه )

نویسندگان: بشری عبدخدایی , محمدتقی فخلعی , محمدحسن حائری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقاصد شریعت به مثابه ابزار استنباط احکام که نقش نظارتی بر تفسیر نصوص را بر عهده دارد، راه را برای شناخت فقهی همراه مصلحت و در عین حال منضبط هموار می کند. آنچه در این نوشتار مورد توجه قرارگرفته است رویکرد مقاصدی به حکم "امر به معروف و نهی از منکر" به عنوان یکی از مسائل فقه سیاسی است. در این رویکرد با توجه به مقاصد مهم شریعت همچون: رفق و مدارا، و امنیت و آزادی انسانها، فقها به لزوم رعایت ملایم ترین برخوردها برای تحقق دو فریضه و نیز حساسیت مرحله ی اقدام عملی حکم داده اند. علاوه براین فقیهان معاصر در راستای نگاه دقیقتر خود تفکیک و اولویت بندی امور مهم و غیرمهم را نسبت به انواع معروف و منکر لازم دانستهاند. حاصل این رهیافت مقاصدی در فقه سیاسی، توجه دقیقتر به نهاد حسبه به عنوان مجری امر به معروف و نهی از منکر است که با شناخت و اولویت بندی انواع منکر و معروف، ظرفیت های نهادهای مردمی و حکومتی را برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر روشن می کند تا ضمن تحقق آثار امر به معروف ونهی از منکر، از آسیب های برخوردهایی که بعضاً ناقض مقاصد مهم شریعت در راستای این فریضه ی الهی است، جلوگیری شود.

کلمات کلیدی

, امر به معروف و نهی از منکر, رهیافت مقصدگرا, فقه سیاسی, مقاصد شریعت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067180,
author = {عبدخدایی, بشری and فخلعی, محمدتقی and حائری, محمدحسن},
title = {رهیافت مقصدگرا به امر به معروف و نهی از منکر در فقه سیاسی امامیه},
journal = {سیاست متعالیه},
year = {2017},
volume = {5},
number = {17},
month = {September},
issn = {2345-2676},
pages = {81--96},
numpages = {15},
keywords = {امر به معروف و نهی از منکر، رهیافت مقصدگرا، فقه سیاسی، مقاصد شریعت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رهیافت مقصدگرا به امر به معروف و نهی از منکر در فقه سیاسی امامیه
%A عبدخدایی, بشری
%A فخلعی, محمدتقی
%A حائری, محمدحسن
%J سیاست متعالیه
%@ 2345-2676
%D 2017

[Download]