اولین همایش ملی ابریشم , 2017-10-19

عنوان : ( رویکرد تابع مرزی تصادفی در بررسی کارایی فنی اقتصادی کارگاههای تولید ابریشم - مطالعه موردی: شهرستان تریت حیدریه )

نویسندگان: علی رضا کرباسی , سیدحسین محمدزاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ابریشم با قابلیتهای وسیع تجاری، محصولی ارزآور بوده که جایگاه جهانی تولید آن با تحولاتی که در کشورهای صنعتی بهوجود آمده به کشورهای غیر صنعتی جهان سوم واگذار شده است. این مطالعه با هدف تعیین کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی ابریشم کاران شهرستان تربت حیدریه در سال 1395 شکل گرفت. دادهها و اطلاعات مورد نیاز مطالعه از بین 100 واحد تولیدی ابریشم در شهرستان تربت حیدریه با استفاده از روش نمونهگیری سیستماتیک تصادفی جمعآوری شد. در همین راستا با برآورد تابع تولید مرزی تصادفی، میزان کارایی فنی واحدهای تولیدی ابریشم محاسبه و در ادامه تابع هزینه مرزی ابریشمکاران تخمین زده شد. در نهایت میزان کارایی تخصیصی و اقتصادی واحدهای تولیدی محاسبه گردید. در تابع عدم کارایی فنی ابریشم کاران متغیرهای سطح تحصیلات و شرکت در کلاسهای ترویجی و آموزشی اثر منفی نشان دادند. نتایج محاسبه انواع کارایی نشان داد که میانگین کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی بهره برداران نمونه به ترتیب 90،85 و 77 درصد میباشد. همچنین اختلاف بین حداقل و حداکثر کارایی فنی 42 درصد، اختلاف میان حداقل و حداکثر کارایی تخصیصی 37 درصد و اختلاف بین حداقل و حداکثر کارایی اقتصادی ابریشم کاران نیز حدود 39 درصد بهدست آمد

کلمات کلیدی

, ابریشمکشی کارایی فنی و اقتصادی کارایی تخصیصی تابع مرزی تربت , , , , حیدریه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1067207,
author = {کرباسی, علی رضا and محمدزاده, سیدحسین},
title = {رویکرد تابع مرزی تصادفی در بررسی کارایی فنی اقتصادی کارگاههای تولید ابریشم - مطالعه موردی: شهرستان تریت حیدریه},
booktitle = {اولین همایش ملی ابریشم},
year = {2017},
location = {رشت, ايران},
keywords = {ابریشمکشی کارایی فنی و اقتصادی کارایی تخصیصی تابع مرزی تربت - - - - حیدریه.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رویکرد تابع مرزی تصادفی در بررسی کارایی فنی اقتصادی کارگاههای تولید ابریشم - مطالعه موردی: شهرستان تریت حیدریه
%A کرباسی, علی رضا
%A محمدزاده, سیدحسین
%J اولین همایش ملی ابریشم
%D 2017

[Download]