مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز, دوره (47), شماره (3), سال (2017-10) , صفحات (31-40)

عنوان : ( تخمین شار گرمایی سطحی ناپایا در انتقال گرمای زیستی غیر خطی معکوس )

نویسندگان: مجتبی باغبان , محمدباقر آیانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه با حل مساله انتقال گرمای معکوس، شار گرمایی سطحی گذرا در یک بافت زنده تعیین می­شود. خواص حرارتی بافت از قبیل رسانایی گرمایی، پرفیوژن خون و آهنگ متابولیسم به صورت تابعی از دما فرض شده­ اند. در نتیجه مساله یک مساله انتقال گرمای معکوس غیر خطی محسوب می­شود. از مدل انتقال گرمای زیستی پنس به منظور مدلسازی رفتار حرارتی درون بافت استفاده شده است. از دو روش مجزای تخمین متوالی تابع و گرادیان مزدوج به همراه مساله الحاقی در تعیین شار گرمایی سطحی مجهول کمک گرفته شده است. با دو مثال دقت حل معکوس ارزیابی شده و مقایسه ­ای بین جواب­ های به­ دست آمده از دو روش انجام پذیرفته است. نتایج بیان­گر دقت هر دو روش در تخمین شار گرمایی مجهول برای داده­ های دقیق می­باشد. اثر خطای اندازه­ گیری، حدس اولیه و مکان اندازه­ گیری بر دقت حل معکوس مطالعه شده است. نتایج نشان می­دهد که حل معکوس از روش گرادیان مزدوج نسبت به روش ترتیبی قابل اعتمادتر است. در عین حال دقت هر دو روش با افزایش خطای اندازه­ گیری کاهش می­یابد. مشاهده می­شود که شار گرمایی مجهول را می­توان با حدس اولیه­ ی دلخواه تخمین زد. همچنین نتایج نشان دهنده حساسیت بیشتر روش گرادیان مزدوج به مکان اندازه­ گیری دما است.

کلمات کلیدی

, انتقال گرمای زیستی معکوس, روش تخمین متوالی تابع, روش گرادیان مزدوج, خواص متغیر, شار گرمایی سطحی گذرا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067209,
author = {باغبان, مجتبی and آیانی, محمدباقر},
title = {تخمین شار گرمایی سطحی ناپایا در انتقال گرمای زیستی غیر خطی معکوس},
journal = {مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز},
year = {2017},
volume = {47},
number = {3},
month = {October},
issn = {2228-5148},
pages = {31--40},
numpages = {9},
keywords = {انتقال گرمای زیستی معکوس; روش تخمین متوالی تابع; روش گرادیان مزدوج; خواص متغیر; شار گرمایی سطحی گذرا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تخمین شار گرمایی سطحی ناپایا در انتقال گرمای زیستی غیر خطی معکوس
%A باغبان, مجتبی
%A آیانی, محمدباقر
%J مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
%@ 2228-5148
%D 2017

[Download]