همایش ملی مالیات بر ارزش افزوده، فرصت ها و چالش ها , 2018-01-03

عنوان : ( آیا نظام مالیاتی توانسته است منجر به بهبود اختلاف طبقاتی شود؟ )

نویسندگان: عباسعلی لطفی , مرتضی ادیبیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عدالت یکی از کلیدی ترین خواتسه های بشر محسوب می شود و در عین حال تحقق آن با مکانیزم بازار با مشکلاتی مواجه است و ابزار مالیاتیبه کمک باز توزیع ثروت می تواند هدف عدالت را دنبال نموده و لزوم مداخله دولت را نشان دهد، هدف اصلی این مقاله بررسی اثر مالیات بر ضریب جیبنی به عنوان شاخص نشان دهنده عدالت توزیعی می باشد، بدین منظور از داده های هفت کشور، ایران، تونس، مراکش، الجزایر، مصر ، لبنان و عراق در بازه زمانی سال های 2002 الی 2016 استفاده شده است، نتایج نشان می دهد نظام مالیاتی در این کشورها باعث کم شدن ضریب جینی و به تبع آن کاهش اختلافات توزیع درآمدی گردیده است، همچنین افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان شاخص نشان دهنده جهانی شدن موجب افزایش ضریب جینی و اختلافات توزیع درآمدی می گردد این در حالی است که نسبت صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص دیگر جهانی شدن موجب کاهش ضریب جینی و بهبود توزیع درآمد می گردد. تاثیر متغیرهای رشد تولید ناخالص داخلی، تورم منفی و معنی دار شناسایی گردید و نیز شاخص توسعه انسانی تاثیر مثبت و معنی دارای را دارا می باشد.

کلمات کلیدی

, ضریب جیبنی, مالیات, عدالت توزیعی, داده های پانل دیتا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1067210,
author = {لطفی, عباسعلی and ادیبیان, مرتضی},
title = {آیا نظام مالیاتی توانسته است منجر به بهبود اختلاف طبقاتی شود؟},
booktitle = {همایش ملی مالیات بر ارزش افزوده، فرصت ها و چالش ها},
year = {2018},
location = {مشهدا, ايران},
keywords = {ضریب جیبنی، مالیات، عدالت توزیعی، داده های پانل دیتا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آیا نظام مالیاتی توانسته است منجر به بهبود اختلاف طبقاتی شود؟
%A لطفی, عباسعلی
%A ادیبیان, مرتضی
%J همایش ملی مالیات بر ارزش افزوده، فرصت ها و چالش ها
%D 2018

[Download]