دانشگاه علوم پزشکی سبزوار, دوره (25), شماره (1), سال (2018-5) , صفحات (93-100)

عنوان : ( بررسی اثرات تجویزهمزمان اینترفرون های نوع یک (آلفا وبتا) و فاکتور محرک رشد کلونی گرانولوسیت (G-CSF)برسطوح سرمی گلوکز، تری گلیسرید و کلسترول در خون موش سوری )

نویسندگان: انسیه نامجو , رویا لاری , ناصر مهدوی شهری , علی مقیمی , مهرنگار رجحان نژاد , لیلا ایزی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده سابقه و اهداف: G-CSF بطور گسترده در درمان نوتروپنی ناشی از شیمی درمانی استفاده می شود. تحقیقات متعدد بیانگر بالا رفتن میزان G-CSF در شرایط التهابی و همچنین نقش التهابی این فاکتور بوده اند. اینترفرون های(IFN) نوع یک به عنوان فاکتورهای ضد التهابی شناخته می شوند و اثرات درمانی آنها در بعضی از بیماریهای التهابی شناخته شده است . هدف از این پ‍‍ژوهش بررسی اثر G-CSF بر فاکتورهای خونی بود و همچنین بررسی این موضوع که آیا اینترفرون های نوع یک می توانند اثر احتمالی G-CSF بر فاکتورهای خونی را تعدیل کنند. مواد و روش ها: برای این منظور42 سر موش سوری نر هشت هفته‌ای در شش گروه هفت تایی دسته¬بندی شدند که شامل گروه١ (کنترل): تزریق آب مقطر، گروه٢: µg/kg٢٠٠ G-CSF ، گروه٣: µg/kg ٢٠٠ اینترفرون آلفا (IFN-α)، گروه٤: µg/kg٢٠٠ اینترفرون بتا (IFN-β)، گروه٥: µg/k ٢٠٠ IFN-α +µg/kg ٢٠٠ G-CSF، گروه٦: µg/kg ٢٠٠ IFN-β+ µg/kg ٢٠٠G-CSF بود. تزریقات یک بار در روز برای مدت ٢٨روز انجام شد. سپس تغییرات فاکتورهای بیوشیمیایی خون شامل گلوکز، تری گلیسرید وکلسترول بررسی شد. نتایج و بحث: G-CSF و یا IFNs ، به تنهایی و یا به طور هم زمان موجب کاهش سطوح سرمی قند، تری گلیسرید و کلسترول در خون موش سوری به طور معناداری شدند. همچنین در تجویز توأم اینترفرونهای نوع یک و G-CSF میزان کاهش گلوکز، تری گلیسرید وکلسترول بیشتر از G-CSF به تنهایی بود. این نتایج بیانگر اثر احتمالی سینرژیک G-CSF و IFN-α،IFN-β است. این احتمال وجود دارد که مسیرهای سیگنالینگ سلولی مشابهی مورد استفاده G-CSF وIFN α/ β قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, التهاب, IFN-α , IFN- β , G-CSF , فاکتورهای بیوشیمیایی خونی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067232,
author = {نامجو, انسیه and لاری, رویا and مهدوی شهری, ناصر and مقیمی, علی and رجحان نژاد, مهرنگار and ایزی, لیلا},
title = {بررسی اثرات تجویزهمزمان اینترفرون های نوع یک (آلفا وبتا) و فاکتور محرک رشد کلونی گرانولوسیت (G-CSF)برسطوح سرمی گلوکز، تری گلیسرید و کلسترول در خون موش سوری},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی سبزوار},
year = {2018},
volume = {25},
number = {1},
month = {May},
issn = {1606-7487},
pages = {93--100},
numpages = {7},
keywords = {التهاب،IFN-α ،IFN- β ، G-CSF ، فاکتورهای بیوشیمیایی خونی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثرات تجویزهمزمان اینترفرون های نوع یک (آلفا وبتا) و فاکتور محرک رشد کلونی گرانولوسیت (G-CSF)برسطوح سرمی گلوکز، تری گلیسرید و کلسترول در خون موش سوری
%A نامجو, انسیه
%A لاری, رویا
%A مهدوی شهری, ناصر
%A مقیمی, علی
%A رجحان نژاد, مهرنگار
%A ایزی, لیلا
%J دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
%@ 1606-7487
%D 2018

[Download]