اولین همایش یافته های نوین زیست شناسی , 2016-11-23

عنوان : ( تمایز تنوع موجود درژنوتیپ های متحمل و حساس به تنش خشکی در نخود زراعی (Cicer arientinum L.) به کمک نشانگر SSR )

نویسندگان: سروش صابری محمودآبادی , سعیدرضا وصال , عبدالرضا باقری , سعید ملک زاده شفارودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نخود دومین حبوبات مهم در مناطق خشک و نیمه خشک جهان می¬باشد و تنش خشکی یکی از محدودیت های اصلی است که منجر به کاهش 50% در برداشت این محصول می¬گردد. توالی های تکراری ساده (SSR) در بخش قابل توجهی از مناطق متغیر ژنوم یوکاریوت ها وجود دارند و به وسیله PCR می-توانند چندشکلی در یک صفت کمی را نشان دهند. در این پژوهش به منظور تشخیص مولکولی ژنوتیپ های نخود متحمل و حساس به خشکی از 8 جفت آغازگر SSR استفاده شد که از میان آنها 7 جفت آغازگر چندشکلی مناسبی ایجاد کردند. با تکثیر DNA ژنومی بوسیله آغازگرها و الکتروفورز محصولات حاصل، در مجموع 39 آلل چند شکل تولید شدند. محتوای اطلاعات چند شکل (PIC) نیز بین 26/0 تا 83/0 متغیر بود. آنالیز خوشه‌ای براساس الگوریتم روش جفت گروه بدون وزن با میانگین حسابی (UPGMA) و ضریب تشابه جاکارد برای داده های مولکولی، ژنوتیپ ها را در چهار خوشه اصلی تقسیم بندی نمود. ژنوتیپ MCC544 که متحمل به شوری و خشکی بوده در یک خوشه مجزا قرار گرفت که گویای حداکثر تفاوت ژنتیکی آن ها با سایر ژنوتیپ ها بود. در این دندروگرام ژنوتیپ های MCC352 و MCC552 از لحاظ ژنتیکی دارای قرابت بالایی بودند که با یافته های مورفولوِژیکی و زراعی قبلی هم مطابقت داشتند. نمودار پراکنش ژنوتیپ ها براساس دو معیار تشابه جاکارد و ضریب همبستگی کوفنتیک نیز وجود تفاوت ژنتیکی قابل توجه بین ژنوتیپ های MCC392 (متحمل) و MCC252 (حساس) را نسبت به هم تأیید کرد. نتایج حاصل نشان داد که نشانگر SSR نشانگر قابل اطمینان برای آشکارسازی سطح بالایی از چندشکلی از نظر صفت تحمل به خشکی است که برای تسریع در اهداف گزینش و به نژادی این محصول می تواند بسیار مهم باشد.

کلمات کلیدی

, نخود, نشانگر SSR, چندشکلی, تنش خشکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1067239,
author = {صابری محمودآبادی, سروش and وصال, سعیدرضا and باقری, عبدالرضا and ملک زاده شفارودی, سعید},
title = {تمایز تنوع موجود درژنوتیپ های متحمل و حساس به تنش خشکی در نخود زراعی (Cicer arientinum L.) به کمک نشانگر SSR},
booktitle = {اولین همایش یافته های نوین زیست شناسی},
year = {2016},
location = {زاهدان, ايران},
keywords = {نخود، نشانگر SSR، چندشکلی، تنش خشکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تمایز تنوع موجود درژنوتیپ های متحمل و حساس به تنش خشکی در نخود زراعی (Cicer arientinum L.) به کمک نشانگر SSR
%A صابری محمودآبادی, سروش
%A وصال, سعیدرضا
%A باقری, عبدالرضا
%A ملک زاده شفارودی, سعید
%J اولین همایش یافته های نوین زیست شناسی
%D 2016

[Download]