تعامل انسان و اطلاعات, دوره (4), شماره (3), سال (2018-2) , صفحات (48-59)

عنوان : ( ارزیابی همپوشانی و پوشش چهار موتور جستجوی بومی پارسی جو، یوز، پارسیک و ریسمون )

نویسندگان: محسن نوکاریزی , مهدی زینالی تازه کندی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف سنجش همپوشانی موتورهای جستجوی بومی پارسی جو، یوز، پارسیک، و ریسمون و مقایسه توانمندی های این موتورها در پوشش دادن وب نمایه پذیر انجام گرفت. روش پژوهش: پژوهش از نوع کاربردی ارزیابانه بود. برای گردآوری اطلاعات از روش مبتنی بر کلیدواژه بهره گرفته شد، بدین ترتیب ابتدا کلیدواژه های انتخاب شده به موتورهای جستجو ارائه و از رکوردهای بازیابی شده نمونه گیری و با توجه به وجود یا نبود این رکوردها در موتورهای جستجو، داده های لازم گرداوری شد، بر این اساس برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار استنباطی استفاده شده است. یافته ها: همپوشانی نسبی موتور جستجو پارسیک نسبت به پارسی جو و همپوشانی نسبی پارسی جو نسبت به یوز به طور متوسط 26 درصد بود و موتور جستجوی پارسیک بیشترین بازیابی را داشت. موتور جستجو ریسمون هیچ رکورد مشترکی با موتورهای جستجو مورد آزمون نداشت. سه موتور جستجو پارسیک، پارسیجو و یوز از بین 225 رکورد، 27 رکورد مشترک را بازیابی کردند؛ تفاوت معنی داری بین همپوشانی نسبی موتورهای جستجو وجود داشت. همچنین به طور متوسط موتورهای جستجو پارسیک، پارسی جو، یوز و ریسمون به ترتیب 38 درصد، 31 درصد، 26 درصد و 6 درصد از وب قابل نمایه را پوشش می دادند. میان میزان پوشش پایگاه موتورهای جستجو نیز تفاوت معنی داری مشاهده شد. نتیجه گیری: ظاهراً هر کدام از موتورهای جستجو سیاست نمایه سازی متفاوتی داشتند و کاربران برای رسیدن به اطلاعات جامع درباره یک موضوع به جستجو در بیش از یک موتور جستجو نیاز دارند و می توان پیش بینی نمود که با جستجو در دو موتور جستجو پارسیک و پارسی جو، به حدود 70 درصد وب نمایه پذیر دسترسی داشت.

کلمات کلیدی

, ارزیابی بازیابی اطلاعات, وب فارسی, موتورجستجو, پوشش, همپوشانی, پارسی جو, یوز, پارسیک, ریسمون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067243,
author = {نوکاریزی, محسن and زینالی تازه کندی, مهدی},
title = {ارزیابی همپوشانی و پوشش چهار موتور جستجوی بومی پارسی جو، یوز، پارسیک و ریسمون},
journal = {تعامل انسان و اطلاعات},
year = {2018},
volume = {4},
number = {3},
month = {February},
issn = {2423-7418},
pages = {48--59},
numpages = {11},
keywords = {ارزیابی بازیابی اطلاعات، وب فارسی، موتورجستجو، پوشش، همپوشانی، پارسی جو، یوز، پارسیک، ریسمون},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی همپوشانی و پوشش چهار موتور جستجوی بومی پارسی جو، یوز، پارسیک و ریسمون
%A نوکاریزی, محسن
%A زینالی تازه کندی, مهدی
%J تعامل انسان و اطلاعات
%@ 2423-7418
%D 2018

[Download]