جغرافیا و توسعه ناحیه ای, دوره (15), شماره (1), سال (2017-4) , صفحات (25-50)

عنوان : ( تأثیر ادغام روستاها و مهاجرت معکوس در توسعۀ شهر جدید بینالود )

نویسندگان: محمد اجزاء شکوهی , حمیدرضا وارثی , محمد قنبری , رضا صمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اهداف: هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر ادغام روستاها و مهاجرت معکوس در توسعۀ شهر جدید بینالود و نیز تأثیرات این اقدام بر این دو روستا می باشد. روش: روش پژوهش به کارگرفته شده در این مقاله «توصیفی ـ تحلیلی» می باشد و جهت ترسیم نقشه، از نرم افزار Arc GIS و برای تحلیل پرسش نامه ها از نرم افزار PAWS و آزمون هایی مثل کروسکال-والیس استفاده شده است. یافته‌ها: جمعیت شهر جدید بینالود در سال ۱۳۹۰ برابر با ۵۲۲۰ نفر بوده است که اغلب این جمعیت مربوط به ادغام روستاهای اوارشک و فخرداود در این شهر جدید است. ساخت شهر جدید بینالود در محدودۀ فعلی، باعث افزایش قیمت زمین و شکل گیری فرایند مهاجرت معکوس در این دو روستا گردیده است. نتیجه گیری: پس از بررسی های اوّلیه مشخّص گردید که تعداد ۵۴ خانوار از ساکنان شهر جدید بینالود که از ساکنان روستاهای اوارشک و فخرداود بوده اند و جمعیت ۲۰۵ نفری را تشکیل می‌دهند، جزو مهاجرین معکوس به شمار می‌آیند. مکان سکونت قبلی اغلب این افراد، شهر مشهد بوده است و انگیزۀ اصلی آنها برای مهاجرت به مکان قبلی سکونتشان و بازگشت دوباره به بینالود، اشتغال بوده است. در بررسی وضعیت اقتصادی این افراد قبل و بعد از مهاجرت به بینالود، مشخّص گردید که وضعیت اقتصادی آنها بعد از بازگشت به بینالود نسبت به قبل بهتر شده است. علاوه بر این، وضعیت مسکن اغلب این افراد هم نسبت به قبل بسیار بهبود یافته است و مالک مسکن شده اند. همچنین میزان رضایت این افراد از وضع زندگی خود در شهر جدید بینالود نسبت به مکان قبلی سکونتشان، در حد بالایی قرار دارد.

کلمات کلیدی

, مهاجرت معکوس, جمعیت , وضعیت اقتصادی , روستا , شهر جدید بینالود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067261,
author = {اجزاء شکوهی, محمد and حمیدرضا وارثی and قنبری, محمد and صمدی, رضا},
title = {تأثیر ادغام روستاها و مهاجرت معکوس در توسعۀ شهر جدید بینالود},
journal = {جغرافیا و توسعه ناحیه ای},
year = {2017},
volume = {15},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-1391},
pages = {25--50},
numpages = {25},
keywords = {مهاجرت معکوس; جمعیت ; وضعیت اقتصادی ; روستا ; شهر جدید بینالود},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر ادغام روستاها و مهاجرت معکوس در توسعۀ شهر جدید بینالود
%A اجزاء شکوهی, محمد
%A حمیدرضا وارثی
%A قنبری, محمد
%A صمدی, رضا
%J جغرافیا و توسعه ناحیه ای
%@ 2008-1391
%D 2017

[Download]