پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (32), شماره (1), سال (2018-4)

عنوان : ( سنتز سبز نانو ذرات نقره با استفاده از عصاره برگ علف هرز تاج خروس و بررسی اثر انتی باکتریایی ان )

نویسندگان: یاسر نیک پرست , رضا قربانی , محمد حسین احمدزاده , قربانعلی اسدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مطالعه حاضر تولید زیستی نانوذرات نقره به صورت خارج سلولی و داخل سلولی و اثرات ضد باکتریایی و ضد قارچی نانوذرات سنتز شده بوسیله چند گونه علف هرز سمج مورد بررسی قرار گرفت. اثر شرایط مختلف بر روش سنتز نانوذرات بصورت داخل و خارج سلولی مطالعه شد و بهینه ترین نتیجه با استفاده از روش های پراش پرتوی ایکس و میکروسکوپ الکترونی عبوری، طیف‌سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز و آزمون توزیع اندازه ذرات مورد بررسی قرار گرفت. اثر ضد باکتریایی نانوذرات تولید شده در برابر برخی سویه های باکتریایی Escherichia coli، Pseudomonas aeruginosa،Pseudomonas syringae و Xanthomonas oryzae همینطور اثر ضدقارچی آن بر روی سویه قارچ پاتوژن گیاهی Macrophomina phaseolina،Alternaria alternate و Fusarium oxysporum بررسی شد. همچنین جهت امکان سنجی تولید نانوذرات نقره در داخل گیاه تاج خروس ریشه قرمز، بر اساس طرح آزمایش مرکب مرکزی چرخش پذیر، بذرها بعد از جوانه زنی در محیط هیدروپونیک در سن های 14، 21 و 28 روز به محلول نیترات نقره با غلظت های 500، 750 و ppm1000 و با اسیدیته های 6، 7 و 8 به مدت زمان 24، 36 و 48 ساعت قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل شده، نانوذرات نقره سنتز شده توانست رشد قارچ های پاتوژن به طور معناداری کاهش دهد.همینطور نتایج مطالعه اثرات ضد باکتریایی نانوذرات بازدارندگی رشد سویه های باکتری و اثر هم افزایی نانوذرات نقره و آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین را نشان داد. نتایج نشان داد که در سنتز خارج سلولی اندازه نانوذرات بین 4 تا 100 نانومتر و میانگین اندازه نانوذرات 48 نانومتر است و در سنتز داخل سلولی بدلیل تجمع نانوذرات در داخل سلول های گیاهی بین 50 تا 1500 نانومتر بود.نتایج این پژوهش نشان داد که علف های هرز می توانند در سنتز زیستی نانوذرات چه بصورت داخل سلولی و چه خارج سلولی کارآمد باشند. نانوذرات تولید شده با این روش ها می توانند در کنترل پاتوژن های باکتریایی و قارچی مورد استفاده قرار بگیرند.

کلمات کلیدی

, تولید زیستی, نانو ذرات نقره, تاج خروس, علف هرز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067278,
author = {نیک پرست, یاسر and قربانی, رضا and احمدزاده, محمد حسین and اسدی, قربانعلی},
title = {سنتز سبز نانو ذرات نقره با استفاده از عصاره برگ علف هرز تاج خروس و بررسی اثر انتی باکتریایی ان},
journal = {پژوهش های حفاظت گیاهان ایران},
year = {2018},
volume = {32},
number = {1},
month = {April},
issn = {2980-8170},
keywords = {تولید زیستی، نانو ذرات نقره، تاج خروس، علف هرز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سنتز سبز نانو ذرات نقره با استفاده از عصاره برگ علف هرز تاج خروس و بررسی اثر انتی باکتریایی ان
%A نیک پرست, یاسر
%A قربانی, رضا
%A احمدزاده, محمد حسین
%A اسدی, قربانعلی
%J پژوهش های حفاظت گیاهان ایران
%@ 2980-8170
%D 2018

[Download]