سی و دومین کنفرانس بین المللی برق , 2017-10-23

عنوان : ( مکان یابی خطا در شبکه های توزیع با استفاده از مدل گسترده ی حوزه زمانی خط )

نویسندگان: فائزه مهاجر , جواد ساده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یافتن دقیق مکان خطا در شبکهی توزیع سبب افزایش قابلیت اطمینان و بهرهوری شبکه میشود. به دلیل پراکندگی بارها و وجود انشعاب در شبکهی توزیع، مکانیابی خطا عمدتا با مشکل چند پاسخی مواجه است، بنابراین مکانیابی خطا به دو بخش محاسبهی فاصله خطا و تعیین بخش خطا دیده تقسیم میشود. در این مقاله روشی جدید با استفاده از مدل گستردهی حوزه زمانی خط، جهت فاصلهیابی خطا در شبکههای توزیع ارائه شده است که از اطلاعات ولتاژ و جریان ابتدای فیدر ورودی قبل از وقوع خطا، جهت معادل گذاری بار انتهای هر فیدر و از دو سیکل اطلاعات بعد از خطا نیز برای پیدا کردن ولتاژ و جریان ابتدای هر بخش و محاسبه مکان خطا استفاده شده است. روش بیان شده در این مقاله از مدل امپدانسی برای بار استفاده کرده و توسط الگوریتم ژنتیک به طور همزمان فاصله و مقاومت خطا را محاسبه میکند. به کمک تبدیل مدال، میتوان مکان انواع خطاهای سه فاز متقارن، دو فاز به هم و تک فاز به زمین را محاسبه کرد. همچنین در این مقاله جهت تعیین بخش خطا و حل مشکل چند پاسخی از مقایسهی نمونههای ولتاژ اندازهگیری شده با نمونههای ولتاژ حاصل از شبیهسازی نقاط مشکوک به خطا استفاده شده است. تاثیر فاصله و انشعاب خطا، مقدار مقاومت خطا و همچنین زاویه شروع خطا بر روی دقت الگوریتم پیشنهادی بررسی شده است. جهت ارزیابی روش پیشنهادی از شبیهسازی سیستم استفاده شده و دادههای PSCAD در محیط نرم افزار IEEE 34 باسه پردازش شدهاند. نتایج نشان MATLAB مورد نیاز در محیط نرم افزار دهندهی دقت بالای روش پیشنهادی در تعیین مکان خطا است.

کلمات کلیدی

مکانیابی خطا؛ شبکه توزیع؛ مدل گستردهی حوزه زمانی خط؛ الگوریتم ژنتیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1067282,
author = {مهاجر, فائزه and ساده, جواد},
title = {مکان یابی خطا در شبکه های توزیع با استفاده از مدل گسترده ی حوزه زمانی خط},
booktitle = {سی و دومین کنفرانس بین المللی برق},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مکانیابی خطا؛ شبکه توزیع؛ مدل گستردهی حوزه زمانی خط؛ الگوریتم ژنتیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مکان یابی خطا در شبکه های توزیع با استفاده از مدل گسترده ی حوزه زمانی خط
%A مهاجر, فائزه
%A ساده, جواد
%J سی و دومین کنفرانس بین المللی برق
%D 2017

[Download]