پژوهشهای زراعی ایران, دوره (15), شماره (4), سال (2018-1) , صفحات (776-785)

عنوان : ( بررسی مدیریت تغذیه‌ای بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی چای‌ترش (Hibiscus sabdariffa L.) در شرایط آب و هوایی مشهد )

نویسندگان: پرویز رضوانی مقدم , قربانعلی اسدی , مهسا اقحوانی شجری , فاطمه رنجبر , روشنک شهریاری احمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثرات کاربرد منفرد و تلفیقی کودهای شیمیایی، زیستی و آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی چای ترش، آزمایشی در سال 1392 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و 11 تیمار اجرا - زراعی 93 شد. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از 1- کود زیستی میکوریزا، 2-کود دامی (منبع گاوی)، 3- کود شیمیایی، 4- ورمی کمپوست، 5- شیمیایی + دامی، -6 شیمیایی + ورمی کمپوست، 7- شیمیایی + میکوریزا، 8- دامی+میکوریزا، 9- ورمی کمپوست + میکوریزا، 10 - دامی + ورمی کمپوست + میکوریزا، -11 شاهد. نتایج حاکی از تفاوت معنی دار بین تیمارهای آزمایشی در اغلب صفات مورد بررسی بود. حداکثر ارتفاع گیاه ( 138 سانتی متر) در تیمار تلفیقی 854 کیلوگرم در هکتار) و پس از آن کاربرد تلفیقی کود / کود شیمیایی + کود دامی و بیشترین عملکرد خشک کاسبرگ مربوط به تیمار کود میکوریزا ( 1 420 کیلوگرم در هکتار) در / 3202 و 8 / 791 کیلوگرم در هکتار) بود و کمترین مقادیر عملکرد تر و خشک کاسبرگ (به ترتیب 1 / شیمیایی + کود گاوی ( 6 صورت استفاده منفرد از کود گاوی به دست آمد. علاوه بر این، کاربرد تلفیقی تیمارهای کودی در مقایسه با کاربرد منفرد آن ها، توانست تعداد شاخه های فرعی را 12 درصد افزایش دهد. استفاده از تیمار میکوریزا نیز در مقایسه با تیمار شاهد اثر مثبتی (افزایش 12 درصدی) بر تعداد کاسبرگ در شاخه اصلی داشت. به طورکلی، علاوه بر کود زیستی میکوریزا، صرف تلفیقی کودهای آلی و شیمیایی از طریق بهبود پارامترهای رشدی، توانست عملکرد کمی گیاه چای ترش را در مقایسه با کاربرد جداگانه آن ها افزایش دهد.

کلمات کلیدی

, چای ترش, شاخص برداشت, عملکرد کاسبرگ, نشاءکاری, ورمی کمپوست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067288,
author = {رضوانی مقدم, پرویز and اسدی, قربانعلی and اقحوانی شجری, مهسا and رنجبر, فاطمه and شهریاری احمدی, روشنک},
title = {بررسی مدیریت تغذیه‌ای بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی چای‌ترش (Hibiscus sabdariffa L.) در شرایط آب و هوایی مشهد},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2018},
volume = {15},
number = {4},
month = {January},
issn = {2008-1472},
pages = {776--785},
numpages = {9},
keywords = {چای ترش، شاخص برداشت، عملکرد کاسبرگ، نشاءکاری، ورمی کمپوست},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مدیریت تغذیه‌ای بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی چای‌ترش (Hibiscus sabdariffa L.) در شرایط آب و هوایی مشهد
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A اسدی, قربانعلی
%A اقحوانی شجری, مهسا
%A رنجبر, فاطمه
%A شهریاری احمدی, روشنک
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2018

[Download]