تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, دوره (33), شماره (5), سال (2018-2) , صفحات (837-852)

عنوان : ( تأثیر کاربرد بیوچار بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاه‌دانه (.Nigella sativa L) در شرایط کم آبیاری )

نویسندگان: فاطمه عباسپور , حمیدرضا اصغری , پرویز رضوانی مقدم , حمید عباسدخت , جواد شباهنگ , عادل بیگ بابایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به‌منظور بررسی تأثیر بیوچار بر صفات کمّی سیاه‌دانه (Nigella sativa L.) در شرایط کم آبیاری، آزمایشی به‌صورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمارها شامل آبیاری به‌عنوان عامل اصلی در سه سطح 100% (I1)، 70% (I2) و 40% (I3) نیاز آبی و کرت‌های فرعی شامل فاکتور بیوچار در سه سطح شامل بدون بیوچار (B1)، 10 تن در هکتار بیوچار (B2) و 20 تن در هکتار بیوچار (B3)؛ و کود شیمیایی در دو سطح شامل بدون مصرف کود (F1) و مصرف کود (F2) بود. نتایج نشان داد که مصرف10 تن در هکتار بیوچار در مقایسه با مصرف20 تن در هکتار، تعداد دانه در بوته و وزن دانه در بوته را به‌طور معنی‌داری افزایش داد. کاربرد کود شیمیایی بر کلیه صفات سیاه‌دانه بجز وزن هزاردانه معنی‌دار بود. با وجود معنی‌دار نبودن اثر ساده بیوچار بر عملکرد دانه و بیولوژیک، اثر متقابل آن با کود شیمیایی و نیاز آبی معنی‌دار شد. در استفاده همزمان 10 تن در هکتار بیوچار به‌همراه کود شیمیایی و آبیاری براساس 70% نیاز آبی (I2B2F2)، بیشترین میزان افزایش عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک (به‌ترتیب با 1356 کیلوگرم در هکتار و 5776 کیلوگرم در هکتار) بدست آمد. به این ترتیب کاربرد مقدار متعادلی از بیوچار به‌همراه کود شیمیایی به‌دلیل بهبود عناصر غذایی خاک و کاهش آبشویی نیتروژن، علاوه‌بر تأثیر بهینه بر عملکرد، میزان آب مصرفی در تولید سیاه‌دانه را نیز کاهش داد.

کلمات کلیدی

, آبشویی, عملکرد دانه, کود شیمیایی, نیاز آبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067289,
author = {فاطمه عباسپور and حمیدرضا اصغری and رضوانی مقدم, پرویز and حمید عباسدخت and شباهنگ, جواد and عادل بیگ بابایی},
title = {تأثیر کاربرد بیوچار بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاه‌دانه (.Nigella sativa L) در شرایط کم آبیاری},
journal = {تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران},
year = {2018},
volume = {33},
number = {5},
month = {February},
issn = {1735-0905},
pages = {837--852},
numpages = {15},
keywords = {آبشویی; عملکرد دانه; کود شیمیایی; نیاز آبی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر کاربرد بیوچار بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاه‌دانه (.Nigella sativa L) در شرایط کم آبیاری
%A فاطمه عباسپور
%A حمیدرضا اصغری
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A حمید عباسدخت
%A شباهنگ, جواد
%A عادل بیگ بابایی
%J تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
%@ 1735-0905
%D 2018

[Download]