مطالعات فرهنگ - ارتباطات, دوره (18), شماره (3), سال (2018-2) , صفحات (67-96)

عنوان : ( واکاوی عبارت «ناز کردن» و ترکیب‌های حاصل از آن در زبان فارسی در پرتوی الگوی هَیجامَد )

نویسندگان: رضا پیش قدم , آیدا فیروزیان پوراصفهانی , سحر طباطبائی فارانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش پیش‌رو سعی بر آن دارد تا در پرتوی مفهوم هَیجامَد (هیجان+ بسامد) و با بهره­ گیری از مدل هایمز (1967)، به بررسی موشکافانۀ قطعۀ زبانی «ناز کردن» در زبان فارسی بپردازد. یافته­ های این پژوهش نمایانگر آن است که قطعۀ زبانی «ناز کردن» و ترکیب­های حاصل از آن، همواره در فرهنگ سنتی و جمع­ گرای ایرانی جاری و ساری است و واژگان مرتبط با آن، چه بسا دربارة گذشته، دارای گستردگی بیشتری می­ باشد. تعدد کاربرد این زباهنگ (زبان+ فرهنگ) بر پایۀ رویکردهای مبتنی بر هیجانات، حاکی از آن است که مردم ایران به این مفهوم دارای درجۀ بالایی از حس عاطفی بوده و در نتیجه، سطح هَیجامَد آنان از این زباهنگ در سطح بالایی (هَیجامَد درونی و هَیجامَد کلی) قرار دارد. برخورداری از هَیجامَد بالا به این زباهنگ، منجر به درک کامل و عمیق آن توسط ایرانی­ها و در نتیجه افزایش شمار واژگان مرتبط با این مفهوم در زبان فارسی شده است. علاوه‌بر این، نتایج حاصل از بررسی دقیق این قطعۀ زبانی با در نظر گرفتن الگوی هایمز (1967)، حاکی از آن است که این زباهنگ اغلب در موقعیت­های غیررسمی در گفتار توسط شرکت­ کنندگانی که رابطۀ میانشان ممکن است از نوع هم­تراز یا غیرهم­تراز باشد، عمدتاً با هدف حفظ معیارهای ادب با لحن­های مختلفی نظیر لحن­های ملتمسانه، تحسین­آمیز، توهین­ آمیز، کنایه­ آمیز و ... در مکالمات شفاهی مورد کاربرد قرار می­گیرد.

کلمات کلیدی

, فرهنگ, هَیجامَد, زباهنگ, مدل SPEAKING هایمز, ناز کردن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067297,
author = {پیش قدم, رضا and آیدا فیروزیان پوراصفهانی and طباطبائی فارانی, سحر},
title = {واکاوی عبارت «ناز کردن» و ترکیب‌های حاصل از آن در زبان فارسی در پرتوی الگوی هَیجامَد},
journal = {مطالعات فرهنگ - ارتباطات},
year = {2018},
volume = {18},
number = {3},
month = {February},
issn = {2008-8760},
pages = {67--96},
numpages = {29},
keywords = {فرهنگ; هَیجامَد; زباهنگ; مدل SPEAKING هایمز; ناز کردن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واکاوی عبارت «ناز کردن» و ترکیب‌های حاصل از آن در زبان فارسی در پرتوی الگوی هَیجامَد
%A پیش قدم, رضا
%A آیدا فیروزیان پوراصفهانی
%A طباطبائی فارانی, سحر
%J مطالعات فرهنگ - ارتباطات
%@ 2008-8760
%D 2018

[Download]