علوم و مهندسی جداسازی, دوره (9), شماره (2), سال (2018-2) , صفحات (11-21)

عنوان : ( مطالعه تجربی حذف یک بار گذر آمونیاک از پساب، توسط تماس دهنده غشایی )

نویسندگان: مهدی ملک محمدی , مهدی پورافشاری چنار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آمونیاک یکی از آلاینده‌های رایج در پساب‌های شهری و صنعتی بوده و به دلیل مشکلات متنوعی‌ که ایجاد می‌کند، حذف آن از پساب‌ها امری ضروری به نظر می‌رسد. در این مطالعه یک سیستم تماس‌دهنده غشایی در حالت یک‌بار گذر، در مقیاس آزمایشگاهی طراحی و ساخته شد که در آن با استفاده از غشای الیاف توخالی از جنس پلی‌پروپیلن، اثر پارامترهای عملیاتی مختلف از قبیل محل عبور خوراک (داخل الیاف یا سمت پوسته)، دبی و دمای خوراک بر کارایی فرایند برای پساب سنتزی بررسی شد. در بخش دوم این مطالعه، با توجه به این که پتروشیمی‌ها یکی از منابع اصلی تولید پساب آمونیاکی با غلظت بالا به‌شمار می‌آیند، کارایی این فرایند برای حذف آمونیاک از پساب واقعی پتروشیمی خراسان نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایشگاهی نشان داد که شدت جریان پایین خوراک، دمای بالای خوراک و عبور خوراک آمونیاکی از داخل الیاف، باعث افزایش درصد حذف آمونیاک می‌گردد. همچنین روند تغییرات درصد حذف آمونیاک با سرعت و دمای پساب واقعی، تقریباً مشابه حالت نتایج پساب سنتزی به دست آمد و با مقایسه درصد حذف آمونیاک برای پساب سنتزی و واقعی، درصد حذف آمونیاک پساب پتروشیمی در دما‌های 20 و 40 درجه سیلسیوس، به ترتیب در حدود 25 و %19 کمتر از درصد حذف آمونیاک پساب سنتزی به دست آمد.

کلمات کلیدی

تماس دهنده غشایی الیاف تو خالی؛ پساب؛ آمونیاک؛ فرآیند یک بار گذر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067308,
author = {ملک محمدی, مهدی and پورافشاری چنار, مهدی},
title = {مطالعه تجربی حذف یک بار گذر آمونیاک از پساب، توسط تماس دهنده غشایی},
journal = {علوم و مهندسی جداسازی},
year = {2018},
volume = {9},
number = {2},
month = {February},
issn = {2008-3963},
pages = {11--21},
numpages = {10},
keywords = {تماس دهنده غشایی الیاف تو خالی؛ پساب؛ آمونیاک؛ فرآیند یک بار گذر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه تجربی حذف یک بار گذر آمونیاک از پساب، توسط تماس دهنده غشایی
%A ملک محمدی, مهدی
%A پورافشاری چنار, مهدی
%J علوم و مهندسی جداسازی
%@ 2008-3963
%D 2018

[Download]