ژئو پلیتیک - Geopolitics Quarterly, دوره (13), شماره (3), سال (2017-11) , صفحات (103-138)

عنوان : ( بررسی و تحلیل جایگاه علم و فناوری در عرصه قدرت سخت، نرم و هوشمند )

نویسندگان: سیدجواد موسوی زارع , سیدهادی زرقانی , هادی اعظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قدرت از جمله مفاهیمی است که در مرکز توجه متخصصان جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک قرار دارد؛ ازاین‌رو، اندیشمندان مختلفی به بحث در مورد ماهیت، قلمرو، ابعاد، کاربرد و کارکرد آن پرداخته‌‌اند؛ بر این اساس، یکی از جدیدترین اقسام طبقه‌بندی قدرت، تقسیم آن به سه شکل قدرت سخت، نرم و هوشمند است. از طرف دیگر، از سالیان دور علم و امروزه در کنار آن فناوری به‌عنوان یکی از فاکتور‌‌های اصلی قدرت قابل طرح بوده است. بر این اساس، این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع معتبر کتابخانه ای و تحقیقات میدانی به‌دنبال بررسی نقش و جایگاه علم و فناوری در اشکال سه‌گانه قدرت سخت، نرم و هوشمند است؛ از این حیث، علاوه بر رجوع به منابع معتبر در قسمت یافته‌‌های کتابخانه‌‌ای، در بخش مطالعات میدانی، پرسشنامه‌‌ای به دو زبان فارسی و انگلیسی تهیه و در اختیار کارشناسان و صاحب‌نظران قرار گرفته که در مجوع 80 پرسشنامه تکمیل و ملاک ارزیابی قرار گرفت. با این تفاسیر یافته‌‌های کتابخانه‌‌ای پژوهش حاکی از آن است که علم و فناوری از جایگاه و نقش بنیادینی در هر سه بعد قدرت یعنی قدرت سخت، نرم و هوشمند برخوردار است. همچنین، یافته‌های میدانی نیز بیانگر این ادعا است که از منظر خبرگان و کارشناسان، علم و فناوری به ترتیب بر قدرت هوشمند، سخت و نرم بیشترین تأثیر گذاری را دارد.

کلمات کلیدی

, علم و فناوری, قدرت سخت, قدرت نرم, قدرت هوشمند, دیپلماسی علم و فناوری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067316,
author = {موسوی زارع, سیدجواد and زرقانی, سیدهادی and اعظمی, هادی},
title = {بررسی و تحلیل جایگاه علم و فناوری در عرصه قدرت سخت، نرم و هوشمند},
journal = {ژئو پلیتیک - Geopolitics Quarterly},
year = {2017},
volume = {13},
number = {3},
month = {November},
issn = {1735-4331},
pages = {103--138},
numpages = {35},
keywords = {علم و فناوری; قدرت سخت; قدرت نرم; قدرت هوشمند; دیپلماسی علم و فناوری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی و تحلیل جایگاه علم و فناوری در عرصه قدرت سخت، نرم و هوشمند
%A موسوی زارع, سیدجواد
%A زرقانی, سیدهادی
%A اعظمی, هادی
%J ژئو پلیتیک - Geopolitics Quarterly
%@ 1735-4331
%D 2017

[Download]