روش ها و مدل های روان شناختی, دوره (8), شماره (3), سال (2017-12) , صفحات (207-222)

عنوان : ( بررسی نقش میانجی گرانه جهت‌گیری هدف در رابطه ابعاد هویت با عواطف دانشجویان تربیت‌بدنی )

نویسندگان: شیرین حسنی , علی مشهدی , زبیر صمیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش میانجی‌گری جهت‌گیری هدف در رابطه با ابعاد هویت و عواطف دانشجویان تربیت‌بدنی صورت گرفت. این پژوهش از نوع توصیفی- تبیینی بود. بدین منظور با توجه به جدول مورگان تعداد 201 نفر از دانشجویان دانشکده تربیت‌بدنی دانشگاه فردوسی مشهد که در سال تحصیلی 93-92 مشغول به تحصیل بودند به روش نمونه ­گیری خوشه ­ای مرحله­ ای انتخاب و با استفاده از مقیاس‌های جهت‌گیری هدف، ابعاد هویت و عواطف مثبت و منفی مورد ارزیابی قرار گرفتند و داده­ های حاصل با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر تجزیه و تفسیر شدند. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین سه هویت شخصی، اجتماعی (001/0p<) و ملی (01/0p<) باعاطفه مثبت رابطه مثبت و معناداری است. درحالی‌که بین هویت مذهبی و عاطفه مثبت رابطه معناداری نیست. همچنین سه هویت اجتماعی (05/0p<)، ملی و مذهبی (01/0p<) باعاطفه منفی رابطه مثبت و معناداری دارد؛ اما هویت شخصی رابطه معناداری باعاطفه منفی ندارد. همچنین، بین اهداف تسلط-گرایشی (01/0p<) و تسلط- اجتنابی (001/0p<) باعاطفه مثبت رابطه مثبت و معناداری است. عواطف منفی نیز، باهدف عملکردی-اجتنابی رابطه مثبت معنادار و باهدف تسلط-اجتنابی رابطه منفی معنادار دارد (05/0p<). شاخص‌های کلی آزمون الگوی پیشنهادی اولیه حکایت از عدم برازش الگوی موردنظر محققین داشت (12/92 = χ 2، 21 = df، 13/0 = RSMEA، 92/0GFI =، 78/0AGFI =، 85/0 CFI =)؛ به‌منظور برازش الگوی تائید نشده اولیه، تصحیحی‌ات متعددی بر اساس مبانی نظری و تجربی صورت گرفت و شاخص‌های کلی آزمون الگوی پیشنهادی تصحیح‌شده، حاکی از برازش کلی این الگو شد (54/2=χ2/df، 08/0 = RSMEA، 94/0GFI =، 86/0AGFI =، 91/0 CFI =). با توجه به نتایج پژوهش حاضر می‌توان گفت از بین متغیرهای برون‌زاد موجود در الگوی تائید شده نهایی منفی اثرات غیرمستقیم دارند و هویت شخصی با میانجی‌گری هدف تسلط گرایشی منجر به عاطفه مثبت می‌گردد.

کلمات کلیدی

ابعاد هویت؛ عواطف؛ جهت‌گیری هدف
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067324,
author = {شیرین حسنی and مشهدی, علی and زبیر صمیمی},
title = {بررسی نقش میانجی گرانه جهت‌گیری هدف در رابطه ابعاد هویت با عواطف دانشجویان تربیت‌بدنی},
journal = {روش ها و مدل های روان شناختی},
year = {2017},
volume = {8},
number = {3},
month = {December},
issn = {2228-5516},
pages = {207--222},
numpages = {15},
keywords = {ابعاد هویت؛ عواطف؛ جهت‌گیری هدف},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نقش میانجی گرانه جهت‌گیری هدف در رابطه ابعاد هویت با عواطف دانشجویان تربیت‌بدنی
%A شیرین حسنی
%A مشهدی, علی
%A زبیر صمیمی
%J روش ها و مدل های روان شناختی
%@ 2228-5516
%D 2017

[Download]