تحقیقات اقتصاد کشاورزی, دوره (9), شماره (4), سال (2018-2) , صفحات (191-208)

عنوان : ( بررسی رابطه تسهیلات بانکی و طرح های خود اشتغالی با استفاده از الگوسازی چندسطحی(مطالعه موردی استان مازندران) )

نویسندگان: محمد قربانی , لیلا حسنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طرح‏های خوداشتغالی یکی از رویکردهای دولت برای اشتغال زایی در بخش کشاورزی بوده است. این طرح در استان‏های مختلف با پرداخت اعتبارات ارزان قیمت شکل گرفت زیرا یکی از مشکلات جدی بخش کشاورزی کمبود اعتبارات می‏ باشد. لذا تأمین مالی این بخش می‏ تواند به اشتغال زایی کمک کند. الگوسازی چندسطحی یکی از ابزارهای بسیار مهم در تحلیل داده ‏ها می‏ باشد که مساله واریانس ناهمسانی را در سطوح مختلف مورد بررسی قرار می‏ دهد. با توجه به اهمیت لحاظ این الگو در مطالعات، در این مقاله، رابطه تسهیلات بانکی و طرح‌های خوداشتغالی، با استفاده از داده‏ های بانک کشاورزی استان مازندران طی سال های 1388 – 1384 و الگوی لاجیت چند سطحی و نرم افزار HLM7 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که ساختار سلسله ‏مراتبی در داده‏ ها وجود دارد. همچنین، برآورد مدل لاجیت چندسطحی نشان داد که بین ظرفیت طرح‏ها و تسهیلات اعتباری رابطه معنی داری وجود ندارد. لذا لازم است مطالعات امکان‏سنجی و مکان سنجی طرح‌ها جهت دستیابی به اهداف، مورد توجه بانک ها قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, اعتبارات, طرح های خود اشتغالی, الگوی لاجیت چندسطحی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067329,
author = {قربانی, محمد and حسنی, لیلا},
title = {بررسی رابطه تسهیلات بانکی و طرح های خود اشتغالی با استفاده از الگوسازی چندسطحی(مطالعه موردی استان مازندران)},
journal = {تحقیقات اقتصاد کشاورزی},
year = {2018},
volume = {9},
number = {4},
month = {February},
issn = {2008-6407},
pages = {191--208},
numpages = {17},
keywords = {اعتبارات، طرح های خود اشتغالی، الگوی لاجیت چندسطحی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رابطه تسهیلات بانکی و طرح های خود اشتغالی با استفاده از الگوسازی چندسطحی(مطالعه موردی استان مازندران)
%A قربانی, محمد
%A حسنی, لیلا
%J تحقیقات اقتصاد کشاورزی
%@ 2008-6407
%D 2018

[Download]