بیوتکنولوژی کشاورزی, دوره (9), شماره (4), سال (2018-4) , صفحات (17-38)

عنوان : ( بررسی تنوع ژنتیکی گاندو، کروکودیل پوزه کوتاه ایرانی (Crocodylus Palustris)، با استفاده از توالی یابی نواحی D-Loopو Cytb میتوکندری )

نویسندگان: احمد افشاریان , محمدرضا نصیری , , علی جوادمنش ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شناسایی ویژگی‌های ژنتیکی تمساح پوزه کوتاه ایرانی (گاندو)، در برنامه‌ریزی مدیریتی به منظور حفاظت و نگهداری آن نقش بسیار مهمی دارد. لذا این پژوهش با هدف، بررسی ژنتیکی کروکودیل پوزه کوتاه ایران بر اساس مطالعه جمعیتی نواحی ثابت و متغیر ژنوم میتوکندری انجام گردید. بدین منظور، 12 نمونه بافت پوست و خون از سه منطقه مختلف شهرستان چابهار جمع‌آوری و پس از استخراج DNA، نواحی ثابت و متغییر ژنوم میتوکندری Cytb و D-loop با استفاده از روش PCR تکثیر گردید. محصولات PCR توالی یابی و سپس آنالیز نتایج با استفاده از نرم‌افزارهای بیوانفورماتیک و مبتنی بر داده‌های نوکلئوتیدی و کدون‌های پروتئینی به طور مشترک انجام گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که تمامی نمونه‌های مورد مطالعه، دارای توالی نوکلوتیدی یکسان هستند و هیچ تنوع ژنتیکی در بین این نمونه‌ها یافت نشد. نزدیکترین گونه به گاندو، گونه Crocodylus palustris و سپس گونه C. porosus بدست آمد. مقایسه توالی‌ها نشان دهنده وجود 12 جایگاه پلی‌مورفیک در بین 1156 جایگاه مورد مطالعه بود و 5 هاپلوگروپ معرفی گردید. نتایج این مطالعه نشان داد که تنوع ژنتیکی گاندو در نمونه های این مطالعه صفر است. لذا استفاده از برنامه‌های حفاظتی جهت افزایش تنوع ژنتیکی در گاندو امری ضروری به نظر می رسد.

کلمات کلیدی

, تمساح گاندو, تنوع ژنتیکی, درخت فیلوژنتیک, واکنش زنجیره ای پلی مراز.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067333,
author = {افشاریان, احمد and نصیری, محمدرضا and and جوادمنش, علی},
title = {بررسی تنوع ژنتیکی گاندو، کروکودیل پوزه کوتاه ایرانی (Crocodylus Palustris)، با استفاده از توالی یابی نواحی D-Loopو Cytb میتوکندری},
journal = {بیوتکنولوژی کشاورزی},
year = {2018},
volume = {9},
number = {4},
month = {April},
issn = {2228-6705},
pages = {17--38},
numpages = {21},
keywords = {تمساح گاندو، تنوع ژنتیکی، درخت فیلوژنتیک، واکنش زنجیره ای پلی مراز.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تنوع ژنتیکی گاندو، کروکودیل پوزه کوتاه ایرانی (Crocodylus Palustris)، با استفاده از توالی یابی نواحی D-Loopو Cytb میتوکندری
%A افشاریان, احمد
%A نصیری, محمدرضا
%A
%A جوادمنش, علی
%J بیوتکنولوژی کشاورزی
%@ 2228-6705
%D 2018

[Download]