چهارمین کنفرانس بین الملیی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی و زیست شناسی , 2017-10-19

عنوان : ( پتانسیل آللوپتیک عصاره آبی گردو ایرانی (Juglans regia L) بر ویژگی های جوانه زنی و فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز (GPX) در گیاه Zea mays L و علف هرز Koshia squparia )

نویسندگان: فاطمه نقدی یزدی , منیره چنیانی , مهرداد لاهوتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر آللوپاتیک عصاره آبی برگ گردو بر برخی ویژگی های جوانه زنی و میزان فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز در گیاه ذرت رقم سینگل کراس 260 و علف هرز جارو سبز در زمستان 95 و بهار 96، آزمایشاتی در آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد صورت گرفت. در این آزمایش تاثیر غلظت های مختلف عصاره آبی برگ گردو شامل غلظت های 5% و 10% و 15% و نیز شاهد ( اب مقطر) بر روی جوانه زنی بذر ذرت و جارو سبز به صورت طرح کاملا تصادفی با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آماری نشان داد تیمار عصاره آبی گردو در غلظت های ( 5% و 10% و 15%) تاثیر معنی داری بر درصد و سرعت جوانه زنی بذور جارو داشت. بیشترین درصد و سرعت جوانه زنی به ترتیب در مورد گیاه ذرت شاهد و تیمار 5 درصد و کمترین درصد و سرعت جوانه زنی در مورد جارو با تیمار 15% مشاهده شد. سنجش فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز نیز انجام شد و نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان دهنده تاثیر معنی دار عصاره آبی برگ گردو بر فعالیت این آنزیم در گیاهچه ذرت نبود. اما در مورد علف هرز جارو در تیمار 10% و 15 %، تغییرات بیشتری مشاهده شد. نتایج مذکور نشان دهنده حساسیت بیشتر بذور گیاه جارو نسبت به بذور گیاه ذرت، تحت تیمار مواد آللوپتیک عصاره آبی برگ گردو است.

کلمات کلیدی

, آللوپتی, جوانه زنی, ژوگلان, گردو, Zea mays
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1067335,
author = {نقدی یزدی, فاطمه and چنیانی, منیره and لاهوتی, مهرداد},
title = {پتانسیل آللوپتیک عصاره آبی گردو ایرانی (Juglans regia L) بر ویژگی های جوانه زنی و فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز (GPX) در گیاه Zea mays L و علف هرز Koshia squparia},
booktitle = {چهارمین کنفرانس بین الملیی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی و زیست شناسی},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آللوپتی، جوانه زنی، ژوگلان، گردو، Zea mays},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پتانسیل آللوپتیک عصاره آبی گردو ایرانی (Juglans regia L) بر ویژگی های جوانه زنی و فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز (GPX) در گیاه Zea mays L و علف هرز Koshia squparia
%A نقدی یزدی, فاطمه
%A چنیانی, منیره
%A لاهوتی, مهرداد
%J چهارمین کنفرانس بین الملیی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی و زیست شناسی
%D 2017

[Download]