سلامت و مراقبت - Journal of Health and Care, دوره (20), شماره (1), سال (2018-5) , صفحات (30-39)

عنوان : ( تاثیر هشت هفته تمرین پیلاتس بر ویسفاتین پلاسما و شاخص مقاومت به انسولین زنان چاق )

نویسندگان: مهرداد فتحی , احسان میر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: ویسفاتین، یک نوع آدیپوسایتوکین جدید است که نقش شبه انسولینی دارد و سطح آن می تواند تحت تأثیر فعالیت های ورزشی از جمله پیلاتس قرار بگیرد و در کاهش دیابت نقش داشته باشد. هدف از این تحقیق، تعیین تغییرات ویسفاتین پلاسما و مقاومت به انسولین در زنان چاق مبتلا به دیابت نوع 2 پس از تمرینات پیلاتس بود. روش کار: این پژوهش نیمه تجربی در سال 1394 انجام شد. 20 زن چاق مبتلا به دیابت نوع 2 با میانگین شاخص توده بدنی 46/2±85/33 کیلوگرم بر متر مربع، به طور تصادفی در دو گروه تجربی (10 نفر) و کنترل (10 نفر) قرار گرفتند. گروه تجربی 8 هفته تمرینات پیلاتس را 3 جلسه در هفته و هر جلسه به مدت 60 دقیقه اجرا کردند، در حالی که گروه کنترل هیچگونه فعالیت منظمی نداشتند. ترکیبات بدنی، گلوکز، انسولین، شاخص مقاومت به انسولین، ویسفاتین و حداکثر اکسیژن مصرفی در هر دو گروه، قبل و بعد از مداخله، اندازه گیری شد. برای مقایسه تغییرات درون¬گروهی از آزمون آماری t وابسته و جهت مقایسه تغییرات بین گروهی از تست t مستقل توسط نرم افزار آماری SPSS نسخه 23، استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که تمرینات پیلاتس باعث کاهش معنادار وزن (001/0=p)، درصد چربی (021/0=p)، گلوکز خون (004/0=p)، انسولین (002/0=p)، مقاومت به انسولین (000/0=p)، ویسفاتین (025/0=p) و افزایش معنادار حداکثر اکسیژن مصرفی (036/0=p) آزمودنی-های گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل شد. نتیجه گیری: تمرینات پیلاتس، ویسفاتین پلاسما و مقاومت به انسولین را در زنان چاق مبتلا به دیابت نوع 2 کاهش می دهد؛ بنابراین در افراد دیابتی چاق، به منظور کاهش قندخون و عوارض ناشی از دیابت می توان از این تمرینات بهره گرفت.

کلمات کلیدی

, چاقی, ویسفاتین, انسولین, دیابت ملیتوس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067346,
author = {فتحی, مهرداد and میر, احسان},
title = {تاثیر هشت هفته تمرین پیلاتس بر ویسفاتین پلاسما و شاخص مقاومت به انسولین زنان چاق},
journal = {سلامت و مراقبت - Journal of Health and Care},
year = {2018},
volume = {20},
number = {1},
month = {May},
issn = {2228-6799},
pages = {30--39},
numpages = {9},
keywords = {چاقی، ویسفاتین، انسولین، دیابت ملیتوس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر هشت هفته تمرین پیلاتس بر ویسفاتین پلاسما و شاخص مقاومت به انسولین زنان چاق
%A فتحی, مهرداد
%A میر, احسان
%J سلامت و مراقبت - Journal of Health and Care
%@ 2228-6799
%D 2018

[Download]