زراعت و فناوری زعفران, دوره (6), شماره (4), سال (2019-1) , صفحات (393-414)

عنوان : ( ارزیابی اثر حاصلخیزکننده های خاک و آبیاری تابستانه بر عملکرد گل و بنه زعفران )

نویسندگان: قربانعلی اسدی , سرور خرم دل , رضا قربانی , بهاره بیچرانلو ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تأثیر حاصلخیزکننده¬های خاک و آبیاری تابستانه بر عملکرد بنه، گل و کلاله زعفران، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک¬های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد طی سال¬های 95-1392 انجام شد. عامل اول در شش سطح شامل کود دامی از نوع گاوی، کود شیمیایی (NPK)، تیوباسیلوس، گوگرد، تیوباسیلوس+گوگرد و شاهد و عامل دوم، آبیاری تابستانه در سه سطح شامل عدم آبیاری تابستانه، یک نوبت آبیاری تابستانه (اول مرداد) و دو نوبت آبیاری تابستانه (اول تیر+اول مرداد) در سال¬های دوم و سوم آزمایش بود. تجزیه واریانس نتایج سال سوم (95-1394) آزمایش نشان داد که اثر متقابل حاصلخیزکننده¬های خاک و آبیاری تابستانه، بر تمام صفات مورد بررسی به جز وزن خشک کلاله، بنه¬های با وزن بیش از 16 گرم و وزن خشک بنه¬های دختری معنی¬دار بود (01/0p≤). بیشترین تعداد گل (7/282 گل در متر مربع)، وزن تر گل (2/103 گرم بر متر مربع)، وزن خشک کلاله (73/1 گرم بر متر مربع)، وزن خشک برگ (33/13 گرم بر متر مربع)، وزن خشک جوانه¬ها (61/4 گرم بر متر مربع)، تعداد جوانه¬های گل¬دهنده در بنه (627/2)، درصد بنه¬های دارای ریشه انقباضی (41/58 درصد)، قطر بنه (61/3 سانتی¬متر) و گروه¬های مختلف وزنی بنه در تیمار مصرف کود دامی و یک نوبت آبیاری تابستانه مشاهده شد. به نظر می¬رسد آبیاری تابستانه سبب تسریع در شروع فرایند آزادسازی عناصر غذایی موجود در کود دامی می¬شود و این عناصر به صورت تدریجی در دوران فعالیت گیاه در اختیار آن قرار می¬گیرند.

کلمات کلیدی

, بنه دختری, جوانه¬های گل¬دهنده در هر بنه, ریشه انقباضی, کود دامی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067347,
author = {اسدی, قربانعلی and خرم دل, سرور and قربانی, رضا and بیچرانلو, بهاره},
title = {ارزیابی اثر حاصلخیزکننده های خاک و آبیاری تابستانه بر عملکرد گل و بنه زعفران},
journal = {زراعت و فناوری زعفران},
year = {2019},
volume = {6},
number = {4},
month = {January},
issn = {2383-1529},
pages = {393--414},
numpages = {21},
keywords = {بنه دختری، جوانه¬های گل¬دهنده در هر بنه، ریشه انقباضی، کود دامی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی اثر حاصلخیزکننده های خاک و آبیاری تابستانه بر عملکرد گل و بنه زعفران
%A اسدی, قربانعلی
%A خرم دل, سرور
%A قربانی, رضا
%A بیچرانلو, بهاره
%J زراعت و فناوری زعفران
%@ 2383-1529
%D 2019

[Download]