دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران , 2017-08-29

Title : ( بررسی اثر SB-590885 (مهارکننده BRAF) بر زیست‌تایی، مهاجرت سلولی و قدرت کلنی‌زایی سلول‌های A375 ملانوما )

Authors: Seyyede Araste Aldaghi , Razieh Jalal ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

طیف وسیعی از افراد مبتلا به ملانومای متاستاز دهنده، دارای جهش در ژن BRAF می‌باشند که موجب افزایش فعالیت کینازیBRAF ، فسفریلاسیون مداوم و فعال‌سازی شدید کینازهای MEK و ERK و نهایتا باعث تقسیم سلولی کنترل نشده می‌گردد. SB-590885 یکی از مهارکننده‌های BRAF می‌باشد که می‌تواند به صورت انتخابی و با قدرت بالا به آنزیمBRAF کیناز متصل شده و عملکرد آن را مهار نماید. در این تحقیق، اثر SB-590885 بر زیست‌تایی، قدرت کلنی‌زایی و مهاجرت سلولی سلول‌های A375 ملانوما که حامل جهش BRAFV600E می‌باشند، مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، زیست‌تایی سلول‌های A375 در حضور غلظت‌های مختلف SB-590885 (μM 10-01/0) در زمان‌های 96-24 ساعت پس از تیمار با آزمون MTT تعیین شد. نتایج نشان داد که SB-590885 به¬صورت وابسته به زمان و غلظت باعث مهار تکثیر سلول¬های A375 می¬شود. هم¬چنین، قدرت کلنی‌زایی سلول‌ها در حضور غلظت‌های مختلف SB-590885 (μM 10-1/0) با روش سنجش توانایی کلنی¬زایی بررسی شد. ماده مذکور می¬تواند قدرت کلنی‌زایی سلول‌های A375 را به¬طور چشمگیری کاهش -دهد. اثر SB-590885 بر مهاجرت سلولی با روش wound-healing assay مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که غلظت μM 1 ماده SB-590885 موجب کاهش قابل توجه مهاجرت سلولی سلول‌های A375 می‌گردد. در نتیجه، به نظر می¬رسد که SB-590885 مانند دیگر مهارکننده‌های BRAF قادر به کاهش زیست‌تایی، قدرت کلنی‌زایی و مهاجرت سلول‌های A375 می¬باشد.

Keywords

, SB-590885, مهارکننده‌ BRAF, زیست‌تایی سلولی, قدرت کلنی‌زایی, مهاجرت سلولی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1067367,
author = {Aldaghi, Seyyede Araste and Jalal, Razieh},
title = {بررسی اثر SB-590885 (مهارکننده BRAF) بر زیست‌تایی، مهاجرت سلولی و قدرت کلنی‌زایی سلول‌های A375 ملانوما},
booktitle = {دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران},
year = {2017},
location = {کرج, IRAN},
keywords = {SB-590885، مهارکننده‌ BRAF، زیست‌تایی سلولی، قدرت کلنی‌زایی، مهاجرت سلولی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر SB-590885 (مهارکننده BRAF) بر زیست‌تایی، مهاجرت سلولی و قدرت کلنی‌زایی سلول‌های A375 ملانوما
%A Aldaghi, Seyyede Araste
%A Jalal, Razieh
%J دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
%D 2017

[Download]