دومین همایش ملی محیط زیست، منابع طبیعی، کشاورزی و انرژی پاک , 2017-10-12

عنوان : ( بررسی اثر تنش خشکی و شوری بر برخی صفات کمی گیاه پوششی فرانکنیا (Frankenia.thymifolia ) )

نویسندگان: حنانه صادقی , فاطمه کاظمی , یحیی سلاح ورزی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مهمترین مشکلات مناطق خشک و نیمه خشک،وجود تنشهای غیر زنده، محیطی به ویژه تنش خشکی و شوری میباشد که عموما بر روی رشد گیاهان تاثیر منفی میگذارد.استفاده از گیاهان پوششی در فضای سبز چندین مزیت دارد از جمله زیبایی فضای سبز، جلوگیری از فرسایش خاک و استفاده بهینه از آب لذا به منظور شناخت تاثیر تنش خشکی و شوری بر برخی از خصوصیات فیزیولوژیک گیاه پوششی فرانکنیا آزمایشی در سال 69 در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی انجام شد. این تحقیق به صورت فاکتوریل و در سه سطح آبیاری ) 71 57 011 %ظرفیت زراعی( و چهار سطح شوری با نمک سدیم کلرید )شاهد 71071 011 میلیمولار( در نظر گرفته شد. مقایسه میانگینها نشاندهنده عدم وجود اختلاف - معنیدار در وزن تر و خشک ریشه و اندام هوایی بین تیمار شاهد و 57 درصد آبیاری است. بالاترین وزن تر و خشک ریشه و اندام هوایی در تیمار شاهد و کمترین مقدار آن در تیمار 71 درصد آبیاری مشاهده شد. با اعمال تنش شوری اختلاف معنیداری بین تیمار شاهد و غلظت 71 میلیمولار نمک نبود ولی با ادامه تنش از میزان وزن تر و خشک ریشه و اندام هوایی کاسته شد.

کلمات کلیدی

, تنش خشکی, تنش شوری, فضای سبز, گیاه پوششی, فرانکنیا.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1067381,
author = {صادقی, حنانه and کاظمی, فاطمه and سلاح ورزی, یحیی},
title = {بررسی اثر تنش خشکی و شوری بر برخی صفات کمی گیاه پوششی فرانکنیا (Frankenia.thymifolia )},
booktitle = {دومین همایش ملی محیط زیست، منابع طبیعی، کشاورزی و انرژی پاک},
year = {2017},
location = {همدان, ايران},
keywords = {تنش خشکی،تنش شوری،فضای سبز،گیاه پوششی،فرانکنیا.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر تنش خشکی و شوری بر برخی صفات کمی گیاه پوششی فرانکنیا (Frankenia.thymifolia )
%A صادقی, حنانه
%A کاظمی, فاطمه
%A سلاح ورزی, یحیی
%J دومین همایش ملی محیط زیست، منابع طبیعی، کشاورزی و انرژی پاک
%D 2017

[Download]