4th International Conference on Industrial Engineering and Systems , 2018-02-07

عنوان : ( مدل سازی برنامه ریزی پویا برای شارژگیری خودروهای الکتریکی در بزرگراه )

نویسندگان: رامین احدی , بابک رضائی خبوشان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گسترش تعداد خودروهای الکتریکی در سالهای اخیر چالشهای فراوانی را با خود پیش رو داشته است از جمله این چالشها میتوان به موضوع شارژگیری این خودروها اشاره نمود. این مقاله با توجه به محدودیتهای خودروهای الکتریکی ازجمله محدودیت ظرفیت باتری و طوالنی بودن زمان شارژ، به برنامه ریزی شارژگیری خودروهای الکتریکی پرداخته است. هدف از این برنامهریزی کمینه کردن هزینههای شارژ در طول سفر میباشد که طی آن مکانها و میزان شارژی که در هر کدام دریافت میگردد با استفاده از اطالعات مسیر و ایستگاههای موجود در طول مسیر تعیین میگردد. این مسئله بهصورت یک مدل ریاضی فرموله شده است و در ادامه به شکل برنامه ریزی پویا مدلسازی شده و حل گردیده است. در انتها برنامهریزی شارژ برای یک مسئله واقعی در کشور تایوان بررسی گردیده و نتایج آن مورد بحث قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

خودرو الکتریکی؛ برنامه ریزی پویا؛ برنامه ریزی شارژ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1067385,
author = {احدی, رامین and رضائی خبوشان, بابک},
title = {مدل سازی برنامه ریزی پویا برای شارژگیری خودروهای الکتریکی در بزرگراه},
booktitle = {4th International Conference on Industrial Engineering and Systems},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {خودرو الکتریکی؛ برنامه ریزی پویا؛ برنامه ریزی شارژ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدل سازی برنامه ریزی پویا برای شارژگیری خودروهای الکتریکی در بزرگراه
%A احدی, رامین
%A رضائی خبوشان, بابک
%J 4th International Conference on Industrial Engineering and Systems
%D 2018

[Download]