دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران. , 2018-02-19

عنوان : ( بررسی پپتیدهای زیست فعال و اهمیت انواع مشتق شده آن در فرآورده های لبنی )

نویسندگان: علیرضا وسیعی , سید علی مرتضوی , عاطفه اسعدی , بهروز علی زاده بهبهانی , سحر روشنک ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پپتید های زیست فعال مشتقات پروتئینی خاص هستند که فعالیت آنها بر مبنای ترکیب و توالی اسید هاای آم یناه می باشد. برخی از پپتیدهای زیست فعال به طور طبیعی مانند آنادروف ین هساتند و بعضا ی دیگار توسا تم یا ر میکروبی و پروتئولیز و هیدرولیز آنزی ی بعد از مصرف انسانی آزاد ما ی شاوند . اماروزه مناابع ز یا ادی بارای تولیاد پپتیدها از پروتئین وجود دارد مانند آب پنیر، گوشت، منابع دریایی و گیاهی اما پروتئین های شیر، به عنوان منباع مه ی از پپتید های زیست فعال مطرح شده اند. از روش هاای تولیاد پپتیادهای زیسات فعاال مای تاوان باه روش نوترکیب اشاره ن ود. روش هیدرولیز آنزی ی جهت دسترسی به پپتیا دهای زیسات فعاال DNA هیدولیز آنزی ی و بازدهی ک ی داشته و هزینه های استمراج و خالص سازی آن نیز بالا است. در سال های اخیر با رشد علم مهندسا ی نوترکیب به جهت دارا بودن مزیت های متعدد از ج له راندمان بالا، هزینه کم تولید DNA ژنتیک، استفاده از روش و خلوص بیشتر محصول افزایش یافته است. پپتیدهای زیست فعال مشات شاده از پاروتئ ین هاای غاذایی اثارات مثبتی در سلامتی مانند کنترل فشار خون، خاصیت آنتی اکسیدانی، خاصیت ضاد سارطان ی، مهاار کنناده آناز یم و تعدیل کنندگی ای نی دارند. فعالیت های زیستی پپتیدهای آزاد شاده از پاروتئین هاای شایر بسایار زاایز ACE اه یت می باشد. پپتیدهای ضدباکتری در بسیاری از پروتئن های شیر از ج له لاکتوفرین شناسایی شاده اناد. ایان ،Salmonella ،Escherichia coli پپتید فعایت ضدباکتری فعاال علیاه بااکتری هاای گارم مثبات و منفای از ج لاه و مم ر دارد. بنابراین، پپتیدهای زیست فعال شیر به عنوان منبع بسیار متنوع از اجزایی هساتند Staphylococcus که می توانند در فرمولاسیون داروها یا غذاها به منظور ارتقاء سلامتی مورد استفاده قرار گیرند.

کلمات کلیدی

, پپتید زیست فعال, پروتئین های شیر, اثرات بیولوژیک, لاکتوفرین.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1067388,
author = {وسیعی, علیرضا and مرتضوی, سید علی and اسعدی, عاطفه and علی زاده بهبهانی, بهروز and روشنک, سحر},
title = {بررسی پپتیدهای زیست فعال و اهمیت انواع مشتق شده آن در فرآورده های لبنی},
booktitle = {دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران.},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پپتید زیست فعال، پروتئین های شیر، اثرات بیولوژیک، لاکتوفرین.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی پپتیدهای زیست فعال و اهمیت انواع مشتق شده آن در فرآورده های لبنی
%A وسیعی, علیرضا
%A مرتضوی, سید علی
%A اسعدی, عاطفه
%A علی زاده بهبهانی, بهروز
%A روشنک, سحر
%J دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران.
%D 2018

[Download]